Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 41. Tìm số trừ

  • Câu Đúng

    0/14

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-7387)

Số bị trừ là 27, hiệu là 11 thì số trừ là: 16. Đúng hay sai ?


Câu 2 (TCBL2-7388)

43  -  8   =  34. Đúng hay sai ?


Câu 3 (TCBL2-7389)

Số bị trừ là 21, hiệu là 12 thì số trừ là:


Câu 4 (TCBL2-7390)

Tìm số trừ biết rằng số bị trừ bằng 18 , hiệu bằng 5. Vậy số trừ là:


Câu 5 (TCBL2-7391)

Số bị trừ là  41, hiệu là 23 thì số trừ là:


Câu 6 (TCBL2-7392)

Tìm x:

a)  15−x=10

b)  15−x=8

c)  42−x=5


Câu 7 (TCBL2-7393)

Tìm x

a)  32−x=14

b)  32−x=18

c)  x−14=18


Câu 8 (TCBL2-7394)

a)  100−x=36+18

b)  95−x=100−59


Câu 9 (TCBL2-7395)

Tìm x

a)  100−28−x=45

b)  48+52−x=75


Câu 10 (TCBL2-7396)

Một mảnh vải dài 7dm 5cm.

Để mảnh vải còn 28cm thì phải cắt đi độ dài là: cm.


Câu 11 (TCBL2-7397)

Một bến xe có 35 ô tô, sau khi một số ô tô rời bến, trong bến còn lại 10 ô tô.

Số ô tô đã rời bến là: ô tô.


Câu 12 (TCBL2-7399)

47  -  =  36


Câu 13 (TCBL2-7400)

70  -  =  20


Câu 14 (TCBL2-7401)

65  -  =   25

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW