Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 42. Đường thẳng

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-7730)

Trong hình có ba điểm M, N, C thẳng hàng.

Đúng hay sai? 


Câu 2 (TCBL2-7731)

Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng.

Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL2-7732)

Trong hình ba điểm A, B, C là ba điểm thẳng hàng.

Đúng hay sai?

 


Câu 4 (TCBL2-7733)

Chọn khẳng định đúng: 


Câu 5 (TCBL2-7734)

Chọn khẳng định đúng :


Câu 6 (TCBL2-7735)

Trong hình vẽ trên có ba điểm thẳng hàng là:


Câu 7 (TCBL2-7736)

Có đoạn thẳng AB, kéo dài đoạn thẳng AB về hai phía ta được:


Câu 8 (TCBL2-7737)

Các đoạn thẳng có trong hình vẽ trên là: 


Câu 9 (TCBL2-7738)

Hình vẽ trên là: 


Câu 10 (TCBL2-7739)

Hình vẽ trên có :

a, Số đường thẳng là: đường thẳng.

b, Số đoạn thẳng là: đoạn thẳng.


Câu 11 (TCBL2-7740)

Cho hình vuông ABCD như hình vẽ. Vậy số đường thẳng đi qua 2 đỉnh của hình vuông mà ta có thể vẽ được là: đường thẳng.


Câu 12 (TCBL2-7741)

Hình vẽ trên có: 

a, Số đoạn thẳng là: đoạn thẳng.

b, Số đường thẳng là: đường thẳng.


Câu 13 (TCBL2-7742)

Trong hình có đoạn thẳng 


Câu 14 (TCBL2-7743)

Trong hình trên có đoạn thẳng


Câu 15 (TCBL2-7744)

Trong hình có đoạn thẳng

 

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW