Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 44. Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

  • Câu Đúng

    0/6

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9064)

Bạn Sú vẽ đoạn thẳng đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL1-9065)

Bạn Sú vẽ đoạn thẳng đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL1-9066)

Đoạn thẳng MN: 3cm

Đoạn thẳng PQ: 4cm

Cả hai đoạn thẳng: cm?

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:


Câu 4 (TCBL1-9067)

Độ dài đoạn thẳng AC là: cm


Câu 5 (TCBL1-9068)

Độ dài đoạn thẳng EH là: ...cm

(chọn 1 đáp án)


Câu 6 (TCBL1-9069)

Độ dài đoạn thẳng EH là: ...cm

(chọn 1 đáp án)

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW