Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 45. Tổng của nhiều số

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-7774)

9 + 9 + 9 + 9 = 36. Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL2-7775)

9 + 9 + 9 + 9 = 37. Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL2-7776)

3 + 7 + 1 + 6 = 16. Đúng hay sai?

 


Câu 4 (TCBL2-7777)

 ...  + 33 + 3 = 39


Câu 5 (TCBL2-7778)

12 + 13 +14 + 15  ...  10 + 11 + 16 + 17


Câu 6 (TCBL2-7779)

12 + 7 + 6  ... 21


Câu 7 (TCBL2-7780)

10 + 10 + 10 +10 + 10 + 10 ... 10 + 10 + 10 + 20 + 20 + 20


Câu 8 (TCBL2-7781)

a)  3+6+5=

b)  7+3+8=

c)  8+7+5=

d) 6+6+6+6=


Câu 9 (TCBL2-7782)

a) 14+33+21=

b) 36+20+9=

c)15+15+15+15=

d)24+24+24+24=


Câu 10 (TCBL2-7783)

Lớp 2A có 30 học sinh. Lớp 2B có 28 học sinh. Lớp 2C có 32 học sinh.

Vậy tổng số học sinh của cả 3 lớp là: học sinh.


Câu 11 (TCBL2-7784)

Đoạn thẳng AB dài 4cm. Đoạn thẳng BC dài 20cm. Đoạn thẳng CD dài 11cm. Đoạn thẳng DE dài 19cm. 

Vậy đoạn thẳng AE dài: cm.


Câu 12 (TCBL2-7785)

Nhà ông Nam trồng một vườn cây ăn quả. Trong vườn có 15 cây táo, 20 cây nhãn, 25 cây vải và 30 cây chôm chôm.

Số cây ăn quả mà nhà ông Nam trồng là: cây.


Câu 13 (TCBL2-7786)

5 + 5 + 5   =


Câu 14 (TCBL2-7787)

2 + 1 + 5 =


Câu 15 (TCBL2-7788)

7 + 7 + 6 =

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW