Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 46. Phép nhân

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-7789)

Viết phép tính phù hợp với hình trên: 2 x 3 =6. Đúng hay sai ?


Câu 2 (TCBL2-7790)

Viết phép tính nhân phù hợp với hình trên: 5 + 5 + 5 = 15. Đúng hay sai ?


Câu 3 (TCBL2-7791)

Viết phép tính nhân phù hợp với hình trên: 2 x 4 = 8. Đúng hay sai ?


Câu 4 (TCBL2-7792)

Viết tổng sau dưới dạng phép nhân: 
10 + 10 + 10 + 10 = ...


Câu 5 (TCBL2-7793)

Chọn dấu thích hợp điền vào chỗ (......)
10+10+10...10×2


Câu 6 (TCBL2-7794)

Chọn dấu thích hợp điền vào chỗ chấm:
2+2+2+2+2+2+2+2...2×8


Câu 7 (TCBL2-7795)

Viết phép tính nhân phù hợp với hình trên.


Câu 8 (TCBL2-7796)

Viết phép tính nhân phù hợp với hình trên.


Câu 9 (TCBL2-7797)

Viết phép tính nhân phù hợp với hình trên.


Câu 10 (TCBL2-7798)

Viết phép tính nhân phù hợp với hình trên.


Câu 11 (TCBL2-7799)

Biết 8×5=8+8+8+8+8
Vậy 8×5=


Câu 12 (TCBL2-7800)

Số thích hợp điền vào dấu ? là:


Câu 13 (TCBL2-7801)

6  +  6  +  6  +  6  =  24 thì 6  x   =   24


Câu 14 (TCBL2-7802)

1  +  1  +  1  =  3 thì 1  x  =   3


Câu 15 (TCBL2-7803)

4  +  4  +  4  +  4  =  16 thì 4   x   =  16

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW