Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 47. Cộng các số tròn chục

  • Câu Đúng

    0/7

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9093)

10 + 80 = 90

Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL1-9095)

Đúng say sai?


Câu 3 (TCBL1-9096)

Có: 40 con gà

Thêm: 10 con gà

Có tất cả: ...con gà?

(chọn 1 đáp án)

 


Câu 4 (TCBL1-9099)

Điền đáp án thích hợp vào ô trống:

a.

b.


Câu 5 (TCBL1-9100)

Tính nhẩm:

a. 20 + 50 =

b. 50 + 40 =

c. 10 + 30 =


Câu 6 (TCBL1-9102)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:


Câu 7 (TCBL1-9103)

Tính:

20 + 30 + 40 = [_]

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW