Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 48. Bảng nhân 2

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-7819)

2 + 2 + 2 + 2 + 2 =  2 x 5. Đúng hay sai ?


Câu 2 (TCBL2-7820)

Đếm thêm 2 rồi điền số thích hợp vào chỗ trống là 13. Đúng hay sai ?


Câu 3 (TCBL2-7821)

Đếm thêm 2 rồi điền số thích hợp vào chỗ trống là 12. Đúng hay sai ?


Câu 4 (TCBL2-7822)

Lựa chọn đáp án đúng nhất

2  x  4 =   ...


Câu 5 (TCBL2-7823)

2 + 2 + 2  = ...


Câu 6 (TCBL2-7824)

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2  =  ...


Câu 7 (TCBL2-7825)

2  x   7  =  ...


Câu 8 (TCBL2-7826)

Tính: 

a)  2×2=

b)  2×4=

c)  2×6=

d)  2×8=

e)  2×10=


Câu 9 (TCBL2-7827)

Tính: 

a)  2×1=

b)  2×3=

c)  2×5=

d)  2×7=

e)  2×9=


Câu 10 (TCBL2-7828)

Mỗi con gà có 2 chân. Vậy 6 con gà có tất cả chân.


Câu 11 (TCBL2-7829)

Một con cua có 10 chân. Vậy 2 con cua có tất cả chân.


Câu 12 (TCBL2-7830)

Tính (theo mẫu) : 

2cm×3=6cm

a)  2cm×5=cm

b)  2cm×8=cm

c)  2kg×4=kg

d)  2kg×6=kg

e)  2kg×9=kg


Câu 13 (TCBL2-7831)

2 x 3 = + 16 =


Câu 14 (TCBL2-7832)

 2 x 7 =


Câu 15 (TCBL2-7833)

2  x  8 =

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW