Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 48. Trừ các số tròn chục

  • Câu Đúng

    0/7

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9104)

Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL1-9106)

Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL1-9107)

 


Câu 4 (TCBL1-9109)


Câu 5 (TCBL1-9110)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:


Câu 6 (TCBL1-9112)

Điền các số thích hợp vào ô trống:

a.

b.


Câu 7 (TCBL1-9113)

Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ chấm:

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW