Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 49. Bảng nhân 3

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-7834)

Dãy tính dưới đây đúng hay sai?

3 x 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3


Câu 2 (TCBL2-7835)

3 được lấy 7 lần

Phép cộng tương ứng:

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3.

Đúng hay sai ?


Câu 3 (TCBL2-7836)

3 được lấy 4 lần

Phép nhân tương ứng:3 x 3. Đúng hay sai ?


Câu 4 (TCBL2-7837)

3 được lấy 9 lần, hãy viết phép nhân tương ứng.


Câu 5 (TCBL2-7838)

3 x 7 = ...


Câu 6 (TCBL2-7839)

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = ...


Câu 7 (TCBL2-7840)

3 được lấy 5 lần, hãy viết phép nhân tương ứng.


Câu 8 (TCBL2-7841)

Tính: 

a)  3×1=

b)  3×3=

c)  3×5=

d)  3×7=

e)  3×9=


Câu 9 (TCBL2-7842)

Tính: 

a)  3×2=

b)  3×4=

c)  3×6=...

d)  3×8=

e)  3×10=


Câu 10 (TCBL2-7843)

Cô giáo chia học sinh trong lớp thành các nhóm 3 học sinh thì được tất cả 10 nhóm.

Vậy số học sinh trong lớp là: học sinh.


Câu 11 (TCBL2-7844)

Vườn nhà ông Nam trồng 3 loại cây ăn quả. Mỗi loại có 8 cây.

Vậy vườn nhà ông Nam có tất cả số cây là: cây.


Câu 12 (TCBL2-7845)

Nhà bác An nuôi 3 loại gia cầm: gà, vịt, ngan. Mỗi loại có 5 con.

Vậy nhà bác An nuôi tất cả số gà, vịt lẫn ngan là: con.


Câu 13 (TCBL2-7846)

Mỗi túi có 3kg gạo.

Vậy khối lượng gạo có trong 7 túi như thế là: kg.


Câu 14 (TCBL2-7847)

3 x 1 =


Câu 15 (TCBL2-7848)

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 =

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW