Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 51. Phép nhân 5

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-7941)

5  x  1  <   6


Câu 2 (TCBL2-7942)

36  =   5  x  7


Câu 3 (TCBL2-7943)

5  x  4  <   16


Câu 4 (TCBL2-7944)

Mỗi học sinh được mượn 5 quyển sách. Hỏi 10 học sinh được mượn bao nhiêu quyển sách?


Câu 5 (TCBL2-7945)

Mỗi bạn bắt được 5 con cá. Hỏi 3 bạn bắt được bao nhiêu con cá? 


Câu 6 (TCBL2-7946)

Mỗi con vịt nặng 4 kg. Hỏi 5 con vịt như thế nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 


Câu 7 (TCBL2-7947)

Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày. Hỏi 8 tuần lễ mẹ đi làm bao nhiêu ngày?


Câu 8 (TCBL2-7948)

Tính: 

a)  5×1=

b)  5×3=

c)  5×5=

d) 5×7=

e) 5×9=


Câu 9 (TCBL2-7949)

Tính: 

a)  5×2=

b)  5×4=

c)  5×6=

d)  5×8=

e)  5×10=


Câu 10 (TCBL2-7950)

Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày.

Vậy trong 4 tuần lễ, số ngày mẹ đi làm là: ngày.


Câu 11 (TCBL2-7951)

Tính (theo mẫu): 

5×4−9=20−9=11

a)  5×7−15=

b)  5×8−20=

c)  5×10+20=


Câu 12 (TCBL2-7952)

Mỗi can dầu đựng được 5 lít dầu.

Vậy 9 can như thế đựng được tất cả số lít dầu là: lít.


Câu 13 (TCBL2-7953)

5  x  =  15


Câu 14 (TCBL2-7954)

 x  2  =  10


Câu 15 (TCBL2-7955)

5  x  =  30

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW