Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 51. So sánh số có 2 chữ số

  • Câu Đúng

    0/10

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9143)

Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL1-9144)

Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL1-9145)

Đúng hay sai?


Câu 4 (TCBL1-9146)

Tìm số lớn nhất.

(chọn 1 đáp án)


Câu 5 (TCBL1-9147)

Tìm số bé nhất.

(chọn 1 đáp án)


Câu 6 (TCBL1-9148)

Các số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

(chọn 1 đáp án)


Câu 7 (TCBL1-9149)

Các số được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

(chọn 1 đáp án)


Câu 8 (TCBL1-9150)

Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ chấm:


Câu 9 (TCBL1-9151)

Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ chấm:


Câu 10 (TCBL1-9153)

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW