Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 52. Bảng điền số từ 1 đến 100

  • Câu Đúng

    0/9

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9155)

Số liền trước của 50 là 51. Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL1-9157)

Số liền sau của 79 là 80. Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL1-9158)

Số lớn nhất có hai chữ số là số ...

(chọn 1 đáp án)


Câu 4 (TCBL1-9161)

Có ... số có một chữ số

(chọn 1 đáp án)


Câu 5 (TCBL1-9162)

Các số lớn hơn 10 và bé hơn 15 là:

(chọn 1 đáp án)


Câu 6 (TCBL1-9164)

Trong các số từ 1 đến 99, các số tròn chục là:

(chọn 1 đáp án)


Câu 7 (TCBL1-9166)

Số bé nhất có hai chữ số là số ...


Câu 8 (TCBL1-9169)

Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ chấm:


Câu 9 (TCBL1-9172)

Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ chấm:

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW