Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 53. Phép chia

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-7971)

4 : 2 = 2 đọc là bốn chia hai bằng hai đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL2-7972)

3 : 3 = 1 đọc là ba chia ba bằng một đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL2-7973)

25 : 5 = 5 đọc là hai năm chia năm bằng năm đúng hay sai?


Câu 4 (TCBL2-7974)

18 : 2 = 9 đọc là mười tám chia chín bằng hai đúng hay sai?


Câu 5 (TCBL2-7975)

5  x  6  =  30  có các phép chia tương ứng là:


Câu 6 (TCBL2-7976)

3  x  4  =  12 thì  có phép chia tương ứng là:


Câu 7 (TCBL2-7977)

2  x  7  =  14   có phép chia tương ứng là:


Câu 8 (TCBL2-7978)

Tính: 

a)  3×6=

b)  18:3=

c)  18:6=


Câu 9 (TCBL2-7979)

Tính: 

a)  5×9=

b)  45:5=

c)  45:9=


Câu 10 (TCBL2-7980)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a)  4×5=

b)  20:4=

c)  20:5=


Câu 11 (TCBL2-7981)

Điền số thích hợp vào chỗ (...) :

a) Nếu 10×5=50thì 50:5=

b) Nếu 20×4=80thì 80:20=...


Câu 12 (TCBL2-7982)

Mẹ mua 6 quả táo. Mẹ chia cho hai anh em số quả táo bằng nhau.

Vậy mỗi anh em được: quả táo.


Câu 13 (TCBL2-7983)

3  x  9  =  27 thì 27  :  3  =


Câu 14 (TCBL2-7984)

2  x  4  =  8  thì  8  :  2  = 


Câu 15 (TCBL2-7985)

3 x 5 = x 3 =

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW