Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 54. Bảng chia 2

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-7986)

Có 12 bút chì màu chia đều cho 2 bạn.

Vậy mỗi bạn được chia 5 chiếc bút chì màu. Đúng hay sai ?


Câu 2 (TCBL2-7987)

Có 10 quyển vở chia đều cho 2 bạn.

Vậy mỗi bạn được chia được 5 quyển vở. Đúng hay sai ?


Câu 3 (TCBL2-7988)

Có 6 cái kem chia đều cho 2 bạn.

Vậy mỗi bạn có 3 cái kem. Đúng hay sai ?


Câu 4 (TCBL2-7989)

Số 1 là kết quả của phép tính chia nào?


Câu 5 (TCBL2-7990)

Số 7 là kết quả của phép tính nào?


Câu 6 (TCBL2-7991)

Số 10 là kết quả của phép tính chia nào?


Câu 7 (TCBL2-7992)

Có 14 bông hoa cắm đều vào 2 lọ hoa. 

Số bông hoa có trong mỗi lọ là: bông hoa.


Câu 8 (TCBL2-7993)

Có 10 cái bánh chia đều cho các bạn, mỗi bạn 2 cái.

Số bạn được chia bánh là: bạn.


Câu 9 (TCBL2-7994)

Chọn dấu (> ; < ; =) thích hợp điền vào chỗ chấm: 

a)  12:2 5

b)  16:2 8

c)  10:2 6


Câu 10 (TCBL2-7995)

Chọn dấu (> ; < ; =) thích hợp điền vào chỗ chấm: 

a)  18:2 4×2

b)  14:2 3×3

c)  20:2 5×2


Câu 11 (TCBL2-7996)

Có 18 quả dứa xếp thành 2 hàng. 

Số quả dứa có trong mỗi hàng là: quả.


Câu 12 (TCBL2-7997)

:   2   =   2


Câu 13 (TCBL2-7998)

:   2   =   10


Câu 14 (TCBL2-7999)

8  :  2    =   


Câu 15 (TCBL2-8000)

2  :  2  =

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW