Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 55. Một phần hai

  • Câu Đúng

    0/13

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-8469)

Có 16 quả lê chia đều vào 2 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có bao nhiêu quả lê?


Câu 2 (TCBL2-8470)

Có 8 quyển truyện chia đều cho 2 em. Hỏi mỗi em có bao nhiêu quyển truyện?


Câu 3 (TCBL2-8471)

Một gia đình nhà thỏ gồm 8 con. Nếu chia thành 2 đội thì mỗi đội có bao nhiêu con thỏ?


Câu 4 (TCBL2-8472)

2 x 3 =


Câu 5 (TCBL2-8473)

2  x  8  =


Câu 6 (TCBL2-8474)

2  x  9  =   


Câu 7 (TCBL2-9142)

Phần được tô màu chiếm [frac{1}{2}] hình tròn đúng hay sai?


Câu 8 (TCBL2-9231)

Phần được tô màu hồng chiếm [frac{1}{2}] hình trên đúng hay sai?


Câu 9 (TCBL2-9247)

Hình trên đã khoanh vào [frac{1}{2}] số cái kẹo đúng hay sai?


Câu 10 (TCBL2-9253)

Chọn đáp án hình đã được tô màu [frac{1}{2}] hình:


Câu 11 (TCBL2-9258)

Chọn đáp án hình đã được tô màu [frac{1}{2}] hình:

 


Câu 12 (TCBL2-9261)

Chọn đáp án hình đã được tô màu [frac{1}{2}] hình:


Câu 13 (TCBL2-9263)

Chọn đáp án hình đã được tô màu [frac{1}{2}] hình:

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW