Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 56. Các ngày trong tuần lễ

  • Câu Đúng

    0/5

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9213)

Một tuần lễ có 7 ngày. Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL1-9215)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hôm nay là ngày 24 tháng 5 thì ngày mai là ngày tháng


Câu 3 (TCBL1-9217)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hôm nay là ngày 10 tháng 8 thì thứ năm là ngày tháng


Câu 4 (TCBL1-9219)

Hàng tuần, Lan đi học vẽ vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Lan đi học vẽ mấy ngày trong tuần? 


Câu 5 (TCBL1-9222)

Hôm nay là thứ hai, mai là thứ mấy?

(chọn 1 đáp án)

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW