Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 57. Đồng hồ. Thời gian

  • Câu Đúng

    0/5

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9225)

Đồng hồ đang chỉ 5 giờ. Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL1-9227)

Bạn Bun và Bang tập thể dục lúc ... giờ.


Câu 3 (TCBL1-9228)

Bạn Bin chơi đánh cầu lông với chị lúc ... giờ


Câu 4 (TCBL1-9229)

Lan đi chơi lúc ... giờ

(chọn 1 đáp án)


Câu 5 (TCBL1-9230)

Bạn Mít học múa lúc giờ

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW