Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 58. Một phần 3

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-8506)

Các ô vuông màu xanh chiếm bao nhiêu phần của hình chữ nhật dưới đây:

Sử dụng kí hiệu gạch chéo ( / ) để ngăn cách tử số và mẫu số.


Câu 2 (TCBL2-8507)

3  x  9   =


Câu 3 (TCBL2-8508)

3  :  3  +  1  = 


Câu 4 (TCBL2-8509)

15  :  3   =


Câu 5 (TCBL2-8510)

30  :  3 10


Câu 6 (TCBL2-9276)

Hình trên đã khoanh vào \[\frac{1}{3}\] số cái bánh đúng hay sai?


Câu 7 (TCBL2-9278)

Phần tô màu chiếm \[\frac{1}{3}\] hình trên đúng hay sai?


Câu 8 (TCBL2-9280)

Phần tô màu chỉ  \[\frac{1}{3}\] hình trên đúng hay sai?


Câu 9 (TCBL2-9284)

Hình nào dưới đây đã được tô màu \[\frac{1}{3}\] hình: 


Câu 10 (TCBL2-9286)

Hình nào dưới đây đã khoanh vào \[\frac{1}{3}\]  số ông mặt trời đỏ: 


Câu 11 (TCBL2-9288)

Hình nào dưới đây đã được tô màu \[\frac{1}{3}\] hình: 


Câu 12 (TCBL2-9291)

Hình nào dưới đây được tô màu xanh \[\frac{1}{3}\]  hình: 


Câu 13 (TCBL2-9295)

Hình trên hình nào đã tô màu \[\frac{1}{3}\]  hình đó


Câu 14 (TCBL2-9298)

Hình nào đã khoanh vào  \[\frac{1}{3}\]  số hình tròn?


Câu 15 (TCBL2-9300)

Hình nào đã khoanh vào \[\frac{1}{3}\]  số ngôi sao?

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW