Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 59. Tìm một thừa số của phép nhân

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-8511)

Tìm thừa số biết tích bằng 18 và thừa số còn lại là 3. Thừa số đó là: 6. Đúng hay sai ?


Câu 2 (TCBL2-8512)

Tìm thừa số biết tích bằng 12 và thừa số còn lại là 3. Thừa số đó là: 5. Đúng hay sai ?


Câu 3 (TCBL2-8513)

Có 6 quả bóng chia đều cho 2 bạn. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quả bóng?


Câu 4 (TCBL2-8514)

Có 10 kg gạo chia đều vào 2 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?


Câu 5 (TCBL2-8515)

Tìm x : 

a)  x ×2=12

b)  x ×3=18

c)  3 × x=27


Câu 6 (TCBL2-8516)

Tìm x biết: 

a) x ×2=9+3

b) 3 × x=69−42

c) 2 × x=31−13


Câu 7 (TCBL2-8517)

Tìm x biết:

a) 2×4<3× x <5×2

b) 3×3<2× x <9+2


Câu 8 (TCBL2-8518)

Có 24 bông hoa, cắm đều vào các lọ hoa, mỗi lọ 3 bông hoa.

Cần số lọ hoa để cắm hết 24 bông là: lọ.


Câu 9 (TCBL2-8519)

Tìm x biết: 

a) x ×3−10=20

b) 28−2× x=10

c) 2×8+3× x=40


Câu 10 (TCBL2-8520)

Cô giáo có 18 quyển vở chia đều cho hai bạn học sinh xuất sắc nhất năm của lớp.

Vậy mỗi bạn nhận được số quyển vở là: quyển.


Câu 11 (TCBL2-8521)

3  x  8   = 


Câu 12 (TCBL2-8522)

2  x  7  =   


Câu 13 (TCBL2-8523)

3  x  4   = [_]


Câu 14 (TCBL2-8524)

3  x  4   =


Câu 15 (TCBL2-8525)

x   3   =   15

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW