Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 60. Bảng chia 4

  • Câu Đúng

    0/14

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-8526)

Tìm thừa số biết tích bằng 8 và thừa số còn lại là 2. Thừa số đó là 5. Đúng hay sai ?


Câu 2 (TCBL2-8527)

Có 12 quả bóng bay chia thành 4 chùm.

Vậy mỗi chùm có 3 quả bóng bay. Đúng hay sai ?


Câu 3 (TCBL2-8528)

Một tuần lễ mẹ đi làm 28 giờ, mỗi ngày mẹ đi làm 4 giờ.

Vậy 1 tuần lễ mẹ đi làm 6 ngày. Đúng hay sai ?


Câu 4 (TCBL2-8529)

Chọn dấu thích hợp điền vào chỗ (...) :

40:4+59−9 20:2+66−16


Câu 5 (TCBL2-8530)

20 : 4 [_] 4


Câu 6 (TCBL2-8531)

3 + 5 [_] 36 : 4


Câu 7 (TCBL2-8532)

40 : 4 [_] 11


Câu 8 (TCBL2-8533)

Tính: 

a) 8cm:4= cm

b) 4dm:4= dm

c) 28kg:4= kg

d) 36l:4= l


Câu 9 (TCBL2-8534)

Cứ 4 que diêm xếp được một hình vuông.

Có 16 que diêm thì xếp được số hình vuông rời nhau là: hình.


Câu 10 (TCBL2-8535)

Tính: 

a) 16:2:2=

b) 16:(2×2)=

c) 24:(2×2)=

d) 28:2:2=


Câu 11 (TCBL2-8536)

Lớp 2A có 32 bạn học sinh. Giờ chào cờ cả lớp ra sân xếp thành 4 hàng, các hàng có số học sinh bằng nhau.

Vậy mỗi hàng có: học sinh.


Câu 12 (TCBL2-8537)

: 4 = 2


Câu 13 (TCBL2-8538)

 :  4  =  18  :  2


Câu 14 (TCBL2-8539)

36 : = 9

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW