Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 63. Một phần năm

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-8563)

Tìm x:

a) 25:5=x−5

b) 30+5=x×5

c) (45+5):x=5


Câu 2 (TCBL2-8564)

Có 45 cái bánh xếp vào 5 đĩa. 

Số bánh có trong mỗi đĩa là: cái bánh.


Câu 3 (TCBL2-8565)

: 5 = 33 - 29


Câu 4 (TCBL2-8566)

: 5 = 4


Câu 5 (TCBL2-8567)

35 : = 7


Câu 6 (TCBL2-8568)

: 5 = 4 + 1


Câu 7 (TCBL2-9315)

Hình vẽ trên đã khoanh  \[\frac{1}{5}\]  số hình tròn. Đúng hay sai?


Câu 8 (TCBL2-9317)

Hình trên đã khoanh  \[\frac{1}{5}\]  số ngôi sao. Đúng hay sai?


Câu 9 (TCBL2-9318)

Hình vẽ trên đã khoanh  \[\frac{1}{5}\] số quả bơ. Đúng hay sai?


Câu 10 (TCBL2-9321)

Phần được gạch trong hình nào thể hiện phân số \[\frac{1}{5}\] ?


Câu 11 (TCBL2-9322)

Hình nào dưới đây đã tô màu \[\frac{1}{5}\] hình?


Câu 12 (TCBL2-9323)

Hình nào đã tô màu  \[\frac{1}{5}\] ?


Câu 13 (TCBL2-9326)

Hình nào đã tô màu  \[\frac{1}{5}\] ?


Câu 14 (TCBL2-9328)

Hình nào đã tô màu \[\frac{1}{5}\]  ?


Câu 15 (TCBL2-9330)

Hình vẽ nào ở trên đã khoanh  \[\frac{1}{5}\]  số con gà?

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW