Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 65. Tìm số bị chia

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-8587)

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL2-8592)

Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy số hạng đã biết cộng với tổng đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL2-8593)

Tìm một số biết số đó chia cho 4 được thương bằng số chia.


Câu 4 (TCBL2-8594)

Một cửa hàng một ngày bán được 6 can nước mắm, mỗi can 5 lít. Hỏi một ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít nước mắm?


Câu 5 (TCBL2-8595)

Trong chuồng có 8 con gà. Hỏi trong chuồng có tất cả bao nhiêu cái chân gà?


Câu 6 (TCBL2-8598)

Bình mua 1 bộ truyện tranh, mỗi ngày Bình đọc 3 quyển thì 5 ngày Bình đọc xong bộ truyện tranh đó. Hỏi bộ truyện tranh có mấy quyển?


Câu 7 (TCBL2-8599)

Mai có 24 cái kẹo, Mai chia đều cho 4 bạn. Hỏi mỗi bạn có mấy cái kẹo?


Câu 8 (TCBL2-8600)

Tìm x: 

a) x:3=4

b) x:4=5

c) x:5=5


Câu 9 (TCBL2-8601)

Cô giáo mua một số quyển vở để thưởng cho 5 bạn học sinh nghèo vượt khó học giỏi, mỗi bạn được 4 quyển.

Cô giáo đã mua số quyển vở là: quyển.


Câu 10 (TCBL2-8602)

Tìm các số a, b, c thỏa mãn: 

A=

B=

C=


Câu 11 (TCBL2-8603)

: 3 > 2


Câu 12 (TCBL2-8604)

y  :  6  =  2


Câu 13 (TCBL2-8605)

28  :  4   =


Câu 14 (TCBL2-8606)

15  :  3  = 


Câu 15 (TCBL2-8607)

5  x   =  25

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW