Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 66. Chu vì hình tam giác, và chu vi hình tứ giác

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-8663)

Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh AB = 5cm, BC = 7cm, CA = 8cm. Chu vi tam giác ABC là:17cm. Đúng hay sai ?


Câu 2 (TCBL2-8664)

Chu vi tam giác ABC là: 12cm. Đúng hay sai ?

 


Câu 3 (TCBL2-8665)

Chu vi của tứ giác GPRS là: 18 cm. Đúng hay sai ?


Câu 4 (TCBL2-8666)

Cho một tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là: 5cm ; 7cm ; 12cm. Chu vi tam giác đó bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?


Câu 5 (TCBL2-8667)

Tính chu vi của hình tam giác MNP biết độ dài các cạnh là MN = 4dm; NP = 5dm; MP = 8dm. Chu vi tam giác MNP là:


Câu 6 (TCBL2-8668)

Tam giác ABC có độ dài của ba cạnh bằng nhau, biết độ dài của cạnh AB bằng 8cm. Hỏi chu vi tam giác ABC bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?


Câu 7 (TCBL2-8669)

Chu vi của tứ giác ABCD là:


Câu 8 (TCBL2-8670)

Cho một tam giác có độ dài các cạnh là: 8 cm, 9 cm, 15 cm. 

Chu vi hình tam giác đó là: cm.


Câu 9 (TCBL2-8671)

Cho hình tứ giác có độ dài các cạnh là: 6 cm, 8 cm, 9 cm và 10 cm.

Chu vi hình tứ giác đó là: cm.


Câu 10 (TCBL2-8672)

Cho một tam giác có độ dài các cạnh là: 18 cm, 2 dm và 17 cm.

Chu vi hình tam giác đó là: cm.


Câu 11 (TCBL2-8673)

Cho hình tứ giác có độ dài các cạnh là: 14 dm, 23 dm, 18 dm và 31 dm.

Chu vi hình tứ giác đó là: dm.


Câu 12 (TCBL2-8675)

Cho hình tứ giác có độ dài các cạnh lần lượt là 5 cm, 6 cm, 8 cm, 1 dm.

Chu vi hình tứ giác đó là: cm.


Câu 13 (TCBL2-8676)

Chu vi hình tam giác ABC là   cm


Câu 14 (TCBL2-8677)

Chu vi hình tam giác ABC là : m


Câu 15 (TCBL2-8678)

Chu vi hình tứ giác ABCD là    cm

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW