Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 67. Số 1 trong phép nhân và phép chia

  • Câu Đúng

    0/24

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-8998)

Thừa số thứ nhất là 4, thừa số thứ hai là 1 thì tích là 4. Đúng hay sai ?


Câu 2 (TCBL2-8999)

Thừa số thứ nhất là 1, thừa số thứ hai là 3 thì tích là 1. Đúng hay sai ?


Câu 3 (TCBL2-9000)

Số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó đúng hay sai? 


Câu 4 (TCBL2-9002)

Số nào nhân với 1 cũng ... chính số đó.


Câu 5 (TCBL2-9004)

Phép chia số khác 0 cho chính số đó có ... bằng 1.


Câu 6 (TCBL2-9006)

Tìm y:

y  :  1  =  6


Câu 7 (TCBL2-9007)

Tìm y:

y  x  1  =  4


Câu 8 (TCBL2-9015)

Tìm x: 

a) x×3=3

b) x×1=4

c) 5×x=5

d) 5:x=5

e) x:1=3


Câu 9 (TCBL2-9018)

Tính: 

a) 3×2×1=

b) 8:4×1=

c) 4×3:1=

d) 9:3:1=


Câu 10 (TCBL2-9020)

Tìm x: 

a) x×5=20:4

b) 20:5=4:x

c) 20:4:x=1


Câu 11 (TCBL2-9023)

1  x  ...  =  10


Câu 12 (TCBL2-9024)

1  x  ...  =  6


Câu 13 (TCBL2-9026)

10  :  1  =  ...


Câu 14 (TCBL2-9027)

3  :  1  =  ...


Câu 15 (TCBL2-9332)

Tìm y:

y  :  1  =  6


Câu 16 (TCBL2-9333)

Tìm y:

y  x  1  =  4


Câu 17 (TCBL2-9334)

Tìm x: 

a) x×3=3x×3=3

b) x×1=4x×1=4

c) 5×x=55×x=5

d) 5:x=55:x=5

e) x:1=3


Câu 18 (TCBL2-9335)

Tính: 

a) 3×2×1=

b) 8:4×1=

c) 4×3:1=

d) 9:3:1=


Câu 19 (TCBL2-9336)

Tìm x: 

a) x×5=20:4

b) 20:5=4:

c) 20:4:x=1


Câu 20 (TCBL2-9337)

1  x =  10


Câu 21 (TCBL2-9338)

1  x   =  6


Câu 22 (TCBL2-9339)

10  :  1  =  ...


Câu 23 (TCBL2-9340)

3  :  1  =  ...


Câu 24 (TCBL2-9341)

0 là kết quả của phép tính 0  x  17. Đúng hay sai?

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW