Luyện tập, Trắc Nhiệm: Bài 69. So sánh các số tròn trăm

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-9362)

200 = 200.Đúng hay sai?


Câu 2 (TCBL2-9363)

Dãy số 300; 400; 200; 500  sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé. Đúng hay sai?


Câu 3 (TCBL2-9364)

Số bé nhất trong các số 200 ; 400 ; 600 ; 800 là 200.Đúng hay sai?


Câu 4 (TCBL2-9365)

400 ... 700


Câu 5 (TCBL2-9368)

200 ... 900


Câu 6 (TCBL2-9370)

900 ... 700


Câu 7 (TCBL2-9372)

Số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số là: ...


Câu 8 (TCBL2-9373)

Số tròn trăm nhỏ nhất có ba chữ số là: ...


Câu 9 (TCBL2-9374)

Số tròn trăm chẵn lớn nhất có ba chữ số là: ....


Câu 10 (TCBL2-9375)

Số tròn trăm liền sau số 285 là: 


Câu 11 (TCBL2-9376)

Số tròn trăm liền trước số 195 là:


Câu 12 (TCBL2-9377)

200 [_] 800


Câu 13 (TCBL2-9378)

200 [_] 500


Câu 14 (TCBL2-9379)

100 [_] 700


Câu 15 (TCBL2-9380)

800 < [_] < 1000

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW