Luyện tập, Trắc Nhiệm: Luyện tập tuần 10

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9470)

Tính:

a)  8 + 1 =

b)  1 + 8 =


Câu 2 (TCBL1-9471)

Tính:

a) 2 + 7 =

b) 7 + 2 =


Câu 3 (TCBL1-9474)

Tính:

a)  6 + 3 =

b)  3 + 6 =


Câu 4 (TCBL1-9476)

Tính:

a)  6 + 3 =

b)  3 + 6 =


Câu 5 (TCBL1-9480)

Tính: 

a)  5 + 4 =

b)  4 + 5 =


Câu 6 (TCBL1-9482)

Tính:

a)  9 - 7 =

b)  9 - 2 =


Câu 7 (TCBL1-9484)

Tính:

a)  9 - 8 =

b)  9 - 1 =


Câu 8 (TCBL1-9486)

Tính:

a)  9 - 6 =

b)  9 - 3 =


Câu 9 (TCBL1-9488)

Tính:

a) 9 - 5 =

b)  9 - 4 =


Câu 10 (TCBL1-9492)

Điền vào chỗ trống:

a)  5 + = 9

b)  4 + = 8


Câu 11 (TCBL1-9496)

Điền vào chỗ trống:

a)  + 7 = 9
b)  9 - .= 6


Câu 12 (TCBL1-9499)

Điền vào chỗ trống:

a)  7 - = 5

b) + 3 = 8


Câu 13 (TCBL1-9502)

Điền dấu >,<,= thích hợp vào chỗ trống:

a)  5 + 4 9

b)  9 - 2  8


Câu 14 (TCBL1-9505)

Điền dấu >,<,= thích hợp vào chỗ trống:

a)  6 5 + 3

b)  9 5 + 1 


Câu 15 (TCBL1-9507)

Điền dấu >,<,= thích hợp vào chỗ trống:

a)  9 - 0 8
b)  4 + 5 5 + 4

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW