Luyện tập, Trắc Nhiệm: Luyện tập tuần 10

  • Câu Đúng

    0/28

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-10341)

Điền dấu (>;<;=) vào dấu "...".

50 - 17 ... 61 - 25.


Câu 2 (TCBL2-10342)

Số hạng thứ nhất là số liền sau số 29. Tổng của hai số hạng là 72.

Vậy số hạng thứ hai là: ... 


Câu 3 (TCBL2-10343)

Các phép tính có kết quả bằng 16 là: ...

A. 60 - 44.

B. 41 - 25.

C. 36 - 16.


Câu 4 (TCBL2-10344)

Các phép tính đúng là:

A. 35 + 12 - 6 = 41.

B. 17 + 7 - 13 = 14.

C. 68 - 32 + 17 = 53.


Câu 5 (TCBL2-10345)

Điền số thích hợp vào dấu "...".

A. 60 - 23 =

B. 41 - 15 =


Câu 6 (TCBL2-10346)

a + 15 = 31 

Vậy a =


Câu 7 (TCBL2-10347)

Có 5 chục bao xi măng, đã dùng 42 bao.

Vậy còn bao xi măng.


Câu 8 (TCBL2-10348)

Mẹ mua 31 quả trứng gà và trứng vịt, trong đó có 15 quả trứng gà.

Vậy mẹ mua quả trứng vịt.


Câu 9 (TCBL2-10349)

Đội văn nghệ có 11 bạn nam, số bạn nữ ít hơn số bạn nam là 5 bạn.

Vậy đội văn nghệ có tất cả bạn.


Câu 10 (TCBL2-10350)

Mẹ 30 tuổi. Con kém mẹ 24 tuổi.

Vậy con tuổi


Câu 11 (TCBL2-10351)

Điền số thích hợp vào dấu "...".

A. 23 + - 10 = 16.

B. 67 - 15 - = 23.


Câu 12 (TCBL2-10352)

Hoàng nặng 35kg. Nam nhẹ hơn Hoàng 3kg. 

Vậy cả hai bạn nặng kg


Câu 13 (TCBL2-10353)

Đàn gà có 70 con gà, trong đó có 31 con gà mái.

Vậy đàn gà có con gà trống.


Câu 14 (TCBL2-10354)

Một sợ dây dài 60cm. Bạn Nam cắt đi 2dm.

Vậy sợi dây còn lại dài cm.


Câu 15 (TCBL2-10355)

21 - 16  [_] 31 - 24


Câu 16 (TCBL2-10356)

91 - 27  ...  81 - 23


Câu 17 (TCBL2-10357)

Chọn đáp án thích hợp nhất thay cho dấu ? dưới đây:

Số hạng

46

Số hạng

?

Tổng

71


Câu 18 (TCBL2-10359)

Viết đáp án thích hợp vào chỗ ... :

a) Từ số 12 đến số 21 có tất cả các số là :

b) Từ số 38 đến số 91 có tất cả các số là:


Câu 19 (TCBL2-10360)

Tháng 10 có 31 ngày, An nghỉ 4 ngày thứ 7 và 5 ngày chủ nhật.

Vậy trong tháng 10 An học số ngày ở trường là : ngày.


Câu 20 (TCBL2-10361)

Năm nay em kém chị 3 tuổi.

Vậy sau 5 năm nữa chị hơn em số tuổi là: tuổi.


Câu 21 (TCBL2-10362)

Có hai thùng đựng dầu. Sau khi bán 18 lít từ thùng thứ hai thì thùng thứ hai còn nhiều dầu hơn thùng thứ nhất 20 lít dầu.

Vậy lúc đầu thùng thứ nhất ít hơn thùng thứ hai số lít dầu là: lít.


Câu 22 (TCBL2-10363)

Nhà Hiền nuôi một đàn gà. Sáng nay mẹ Hiền mua thêm ba chục gà con thì số gà con nhiều hơn số gà mái là 18 con.

Vậy trước khi mẹ mua thêm thì số gà mái nhiều hơn số gà con số con là: con.


Câu 23 (TCBL2-10364)

Sáng nay mẹ mua thêm 30kg gạo tẻ thì số ki-lô-gam gạo tẻ trong nhà Huyền nhiều hơn gạo nếp 14kg.

Vậy trước khi mẹ mua thêm thì gạo nếp nhiều hơn gạo tẻ số ki-lô-gam là: kg. 


Câu 24 (TCBL2-10366)

A =


Câu 25 (TCBL2-10367)

Tổng số tuổi của An và mẹ bạn ấy là 36.

Vậy tổng số tuổi của An và mẹ An sẽ bằng 44 sau số năm là: năm.


Câu 26 (TCBL2-10368)

Bình mất 2 phút để đi bộ từ tầng này tới tầng khác.

Vậy nếu Bình đi bộ từ tầng 1 đến tầng 4 thì mất số phút là: phút.


Câu 27 (TCBL2-10369)

21 + 20 - 12 =


Câu 28 (TCBL2-10370)

45 + 16 - 29 =

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW