Luyện tập, Trắc Nhiệm: Luyện tập tuần 11

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9515)

Chọn cụm từ thích hợp vào chỗ chấm:

     " Đoạn thẳng AB ... đoạn thẳng CD."


Câu 2 (TCBL1-9518)

Hình dưới đây có: đoạn thẳng.


Câu 3 (TCBL1-9521)

Hình dưới đây có: đoạn thẳng.

 


Câu 4 (TCBL1-9525)

Hình dưới đây có: đoạn thẳng.

 


Câu 5 (TCBL1-9528)

Chọn đáp án thích hợp vào chỗ chấm:

     " Đoạn thẳng MN [_] đoạn thẳng PQ."


Câu 6 (TCBL1-9532)

Hình dưới đây có:

 a)  điểm.

 b)  đoạn thẳng.

 


Câu 7 (TCBL1-9535)

Hình dưới đây có:

 a)  điểm.

 b)  đoạn thẳng.


Câu 8 (TCBL1-9538)

Đoạn thẳng ngắn nhất là:


Câu 9 (TCBL1-9541)

Đoạn thẳng dài nhất là:


Câu 10 (TCBL1-9549)

Đoạn thẳng ngắn nhất là:


Câu 11 (TCBL1-9552)

Đoạn thẳng dài nhất là:


Câu 12 (TCBL1-9554)

Có: điểm.

 


Câu 13 (TCBL1-9555)

Có: điểm.


Câu 14 (TCBL1-9557)

Có: điểm:


Câu 15 (TCBL1-9558)

Có: điểm.

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW