Luyện tập, Trắc Nhiệm: Luyện tập tuần 11

  • Câu Đúng

    0/30

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-10386)

Điền dấu (>;<;=) vào dấu "...".

78 - 52 ... 72 - 58.


Câu 2 (TCBL2-10388)

Mảnh vải màu đỏ dài 61dm, mảnh vải màu đỏ dài hơn mảnh vải màu xanh 27dm.

Vậy mảnh vải màu xanh dài ...dm.


Câu 3 (TCBL2-10391)

Điền số thích hợp vào ô chấm:

 x + 12 + 23 = 51

Vậy x = ...


Câu 4 (TCBL2-10396)

Điền số thích hợp vào dấu "...".

A. 52 - 8 =

B. 70 - 8 - 28 =


Câu 5 (TCBL2-10398)

Số bị trừ là 52, số trừ là 16, hiệu là:


Câu 6 (TCBL2-10400)

12 – 7 < x < 12 – 5.

Vậy x =


Câu 7 (TCBL2-10402)

Hoa có 32 cái kẹo. Bình có 17 cái kẹo.

Vậy Hoa có hơn Bình cái kẹo.


Câu 8 (TCBL2-10403)

Ngày thứ nhất bác Phương làm được 22 sản phẩm. Ngày thứ hai bác làm được nhiều hơn ngày thứ nhất 5 sản phẩm. Ngày thứ ba làm được ít hơn ngày thứ nhất 2 sản phẩm.

Vậy cả ba ngày bác Phương làm được sản phẩm.


Câu 9 (TCBL2-10404)

Nhà bếp mua về 52kg rau, sau khi đã dùng một lượng rau thì còn lại 35kg rau.

Vậy nhà bếp đã dùng kg rau.


Câu 10 (TCBL2-10405)

y + 17 + 12 = 51.

Vậy y =


Câu 11 (TCBL2-10406)

Điền dấu (+;-) thích hợp vào dấu "...".

78 45 17 = 50.


Câu 12 (TCBL2-10423)

Một cửa hàng một ngày bán được 62kg gạo, buổi sáng bán được 28kg.

Vậy buổi chiều cửa hàng đó bán được kg gạo.


Câu 13 (TCBL2-10424)

Số hạng thứ nhất là 30. Số hạng thứ hai lớn hơn số hạng thứ nhất là 12 đơn vị. Số hạng thứ ba nhỏ hơn số hạng thứ hai là 8 đơn vị.

Vậy tổng của số hạng thứ hai và số hạng thứ ba là:


Câu 14 (TCBL2-10426)

Lớp 2E có 14 bạn gái. Số bạn trai nhiều hơn số bạn gái 7 bạn.

Vậy lớp 2E có tất cả học sinh.


Câu 15 (TCBL2-10429)

Lớp 2E có 14 bạn gái. Số bạn trai nhiều hơn số bạn gái 7 bạn.

Vậy lớp 2E có tất cả học sinh.


Câu 16 (TCBL2-10432)

42 - 23 > 20. Đúng hay sai ?


Câu 17 (TCBL2-10433)

Tìm x, biết:

x + 66 = 82 + 10


Câu 18 (TCBL2-10435)

Tìm x, biết:

x + 28 = 30 + 12


Câu 19 (TCBL2-10436)

Thay các chữ cái bằng các số thích hợp (4, 5, 7, 10, 11) để được kết quả đúng:

a) A+A=22

b) A+B=18

c) A−B=C

A= , B= , C=


Câu 20 (TCBL2-10437)

Một người nuôi 72 con vịt, sau khi bán đi một số con vịt thì còn lại 27  con vịt.

Vậy số con vịt đã được người đó bán đi là: con.


Câu 21 (TCBL2-10439)

Từ một thanh gỗ dài 72 cm người ta cắt đi 2 dm 7 cm. 

Vậy sau khi cắt, độ dài của thanh gỗ là: cm.


Câu 22 (TCBL2-10441)

Có hai thùng đựng dầu. Đổ 16 lít dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì mỗi thùng đều có 42 lít dầu.

Vậy trước khi đổ thêm dầu :

a) Số lít dầu ở thùng thứ nhất là: lít.

b) Số lít dầu ở thùng thứ hai là: lít.


Câu 23 (TCBL2-10442)

 

Có 71 kg ngô đựng trong hai bao. Sau khi chuyển 13 kg từ bao thứ nhất sang bao thứ hai thì bao thứ hai có 52 kg ngô.

Vậy trước khi chuyển: 

a) Bao thứ hai có số ki-lô-gam ngô là: kg.

b) Bao thứ nhất có số ki-lô-gam ngô là: kg.


Câu 24 (TCBL2-10444)

Thay các chữ thành các số thích hợp để được đáp án đúng:

A+B=25

A+A+A+B+B=65

Vậy A là số:

      B là số:


Câu 25 (TCBL2-10446)

Thay các chữ thành các số thích hợp để được đáp án đúng:

A+B+B+B+B=33

A+A=B+B+B

Vậy A là số:

      B là số:


Câu 26 (TCBL2-10451)

An tiết kiệm tiền thưởng và đã mua được 10 quyển sách trong tuần đầu tiên. Bạn ấy mua được 20 quyển sách trong tuần thứ hai và cứ tiếp tục như vậy.

Vậy sau 10 tuần, số sách An mua được là:


Câu 27 (TCBL2-10452)

Hiện nay An 9 tuổi. Tổng số tuổi của An và cha mẹ cậu ấy là 75. 

Vậy lúc tổng số tuổi của cha mẹ An là 80 sau số năm là: năm


Câu 28 (TCBL2-10453)

Một giáo viên xếp 10 bạn nam đứng ở hành lang. Có hai bạn nữ được xếp giữa hai bạn nam.

Vậy có tất cả số bạn nữ là: bạn.


Câu 29 (TCBL2-10454)

Tìm hiệu của hai số biết số bị trừ là số chẵn liền sau của số 70, số trừ là 33.

Vậy hiệu cần tìm là


Câu 30 (TCBL2-10455)

Tìm hiệu của hai số biết số bị trừ là 42, số trừ là số liền sau của số 26.

Vậy hiệu cần tìm là

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW