Luyện tập, Trắc Nhiệm: Luyện tập tuần 12

  • Câu Đúng

    0/32

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-10358)

Một mảnh vải xanh dài 81dm. Mảnh vải đỏ ngắn hơn mảnh vải xanh 8dm.

Vậy độ dài của mảnh vải đỏ là : dm.


Câu 2 (TCBL2-10365)

A=


Câu 3 (TCBL2-10458)

Một trang trại sau khi bán đi 5 chục con cừu thì số cừu còn lại bằng đúng số cừu đã bán.

Vậy trước khi bán đàn cừu có [_] con cừu.


Câu 4 (TCBL2-10460)

Phép tính có kết quả 55 là:


Câu 5 (TCBL2-10461)

Điền số thích hợp vào dấu "...".

100 - 27 - 15 =  45 + 37 - ...


Câu 6 (TCBL2-10466)

Các phép tính SAI là: ...


Câu 7 (TCBL2-10468)

Điền số thích hợp vào dấu "...".

A. x - 17 = 52.

Vậy x =

B. x - 10 = 32 - 12.

Vậy x =


Câu 8 (TCBL2-10470)

Điền số thích hợp vào dấu "...".

A. - 21 = 32 - 8.

B. - 13 = 43 - 15.


Câu 9 (TCBL2-10473)

Điền dấu (>;<;=) vào dấu "...".

A. 53 - 5 65 - 14.

B. 76 - 23 73 - 25.


Câu 10 (TCBL2-10476)

Sau khi cắt đi 2dm 5cm thì mảnh vải còn 5dm.

Vậy lúc đầu mảnh vải dài cm


Câu 11 (TCBL2-10478)

Trên xe buýt có 33 người. Đến điểm đỗ xe có 5 người xuống.

Vậy trên xe còn người.


Câu 12 (TCBL2-10479)

Một số trừ đi 45 được kết quả là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau.

Vậy số đó là:


Câu 13 (TCBL2-10480)

Hiệu của hai số là 53. Số trừ là số có hai chữ số nhỏ nhất có tổng các chữ số bằng 9.

Vậy số bị trừ là:


Câu 14 (TCBL2-10481)

Nhà An nuôi 33 con vịt, sau khi bán 18 con vịt thì nhà An còn con vịt.


Câu 15 (TCBL2-10482)

Nam có 13 viên bi. Nam cho Tuấn 5 viên bi.

Vậy Nam còn viên bi.


Câu 16 (TCBL2-10483)

Điền số thích hợp vào dấu "...".

52cm -12cm - 3dm = cm


Câu 17 (TCBL2-10485)

Người ta lấy 50 lít dầu từ một thùng dầu thì thùng dầu còn lại 21 lít.

Vậy lúc đầu thùng dầu có  lít dầu.


Câu 18 (TCBL2-10488)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm x, biết:

x + 38 = 57 + 36

Vậy x = 55. Đúng hay sai?


Câu 19 (TCBL2-10491)

Hình dưới đây có số hình tam giác là:

 


Câu 20 (TCBL2-10492)

33 trừ đi hiệu của 43 và 27 bằng:


Câu 21 (TCBL2-10494)

83 trừ đi hiệu của 43 và 26 bằng:


Câu 22 (TCBL2-10496)

Một thùng dầu có 83 lít dầu. Từ thùng dầu đó người ta lấy ra một số lít dầu thì còn lại 25 lít dầu.

Vậy số dầu mà người ta đã lấy ra là : ... lít.


Câu 23 (TCBL2-10497)

Một mảnh vải dài 9 dm 3cm. Từ mảnh vải đó người ta cắt ra 75 cm vải.

Vậy số vải còn lại là: cm.


Câu 24 (TCBL2-10498)

Tính :

5dm+23cm−18cm= cm


Câu 25 (TCBL2-10501)

Nhà Thủy nuôi một đàn gà vịt. Sáng nay mẹ bán bốn chục con vịt thì số vịt còn lại ít hơn số gà 14 con. 

Vậy trước khi mẹ bán thì số vịt nhiều hơn số gà số con là:  con.


Câu 26 (TCBL2-10504)

Có hai cuộn dây điện, cuộn thứ hai ngắn hơn cuộn thứ nhất 32 dm. Sau khi chú thợ điện cắt một đoạn từ cuộn dây thứ nhất để lắp đặt đường dây điện trong nhà thì cuộn dây thứ nhất còn 93 dm và dài hơn cuộn thứ hai 27 dm.

Vậy:

a) Cuộn dây thứ hai dài số đề-xi-mét là: dm.

b) Trước khi cắt, cuộn dây thứ nhất có độ dài là: dm.


Câu 27 (TCBL2-10506)

Khi trừ số liền trước của một số tròn chục có chữ số hàng chục là 9 cho số liền sau của một số tròn chục có chữ số hàng chục là 2 thì ta được hiệu. Vậy hiệu là:


Câu 28 (TCBL2-10512)

Thay chữ cái bằng các số thích hợp để được kết quả đúng:

A=

B=

C=

D=

E=

F=


Câu 29 (TCBL2-10515)

An về nhà lúc 11 giờ 30 phút  trưa. Sau khi nghỉ ngơi 10 phút, bạn ấy đi tắm hết 15 phút. Bạn ấy xem chương trình ti vi yêu thích trước giờ ăn trưa. Lúc 12 giờ 40 phút, An ăn trưa xong.

Biết An ăn trưa hết 20 phút và An không được phép vừa ăn trưa vừa xem ti vi cùng một lúc.

Vậy thời gian An xem chương trình ti vi mất số phút là: phút.


Câu 30 (TCBL2-10517)

5 đồng xu xếp thành 1 cạnh của hình vuông.

Vậy cần tất cả số đồng xu để xếp thành một hình vuông là: đồng xu.


Câu 31 (TCBL2-10518)

38 + 15 - 24 =


Câu 32 (TCBL2-10520)

53 - 27 - 4 =

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW