Luyện tập, Trắc Nhiệm: Luyện tập tuần 13

  • Câu Đúng

    0/16

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9581)

Tính:

12 + 5 =


Câu 2 (TCBL1-9582)

Tính:

11 + 2 =


Câu 3 (TCBL1-9584)

Tính:

15 + 1 =


Câu 4 (TCBL1-9585)

Tính:

18 + 1 =


Câu 5 (TCBL1-9586)

Tính:

4 +14 =  


Câu 6 (TCBL1-9587)

Tính:

10 + 1 + 2 =


Câu 7 (TCBL1-9589)

Tính:

12 + 2 + 3 =


Câu 8 (TCBL1-9590)

Tính:

12 + 2 + 3 =


Câu 9 (TCBL1-9591)

Tính:

13 + 1 + 4 = 


Câu 10 (TCBL1-9592)

Tính:

14 - 2 =


Câu 11 (TCBL1-9594)

Tính:

15 - 4 =  


Câu 12 (TCBL1-9595)

Tính:

17 - 2 =  


Câu 13 (TCBL1-9596)

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

12 + = 13


Câu 14 (TCBL1-9598)

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

15 + = 17


Câu 15 (TCBL1-9599)

Tính:

18 - 5 =  


Câu 16 (TCBL1-9600)

Tính: 19 - 3 =

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW