Luyện tập, Trắc Nhiệm: Luyện tập tuần 14

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9602)

Tính:

12 - 2 =


Câu 2 (TCBL1-9603)

Tính:

15 - 5 =


Câu 3 (TCBL1-9604)

Tính:

19 - 9 = 


Câu 4 (TCBL1-9605)

Tính:

11 - 1 =


Câu 5 (TCBL1-9607)

Tính:

14 - 4 =


Câu 6 (TCBL1-9608)

Tính:

17 - 6 - 3 =


Câu 7 (TCBL1-9609)

Tính:

18 - 4 - 4 =


Câu 8 (TCBL1-9611)

Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ trống:


Câu 9 (TCBL1-9612)

Tính :

19 - 5 - 4 =


Câu 10 (TCBL1-9614)

Thay các chữ cái A,B,C,D,E thành các chữ số thích hợp:

A =

B =

C =

D =

E =


Câu 11 (TCBL1-9617)

Thay các chữ cái A,B,C,D,E thành các chữ số thích hợp:

 

A =

B =

C =

D =

E =


Câu 12 (TCBL1-9619)

Có:        12 con gà mái

Có:       4 con gà trống

Có tất cả:      con gà ?


Câu 13 (TCBL1-9620)

Tính:

12 + 4 + 3 =


Câu 14 (TCBL1-9622)

Tính: 14 - 2 + 3 =


Câu 15 (TCBL1-9623)

Tính:

17 - 7 - 3 =

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW