Luyện tập, Trắc Nhiệm: Luyện tập tuần 14

  • Câu Đúng

    0/31

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-11125)

Nhà Mai nuôi 78 con gà, mẹ Mai đem bán đi 45 con gà.

Vậy nhà Mai còn lại số con gà là: ... con gà.


Câu 2 (TCBL2-11126)

x + 29 = 83 - 28.

Vậy x = ...


Câu 3 (TCBL2-11127)

Tìm phép tính có không kết quả bằng 33


Câu 4 (TCBL2-11128)

Điền dấu (>;<;=) vào chỗ chấm:

A. 78 - 17   45 + 14.

B. 53 - 18 45 - 9.


Câu 5 (TCBL2-11129)

Con heo mẹ cân nặng 75kg. Con heo con nhẹ hơn con heo mẹ 26kg.

Vậy con heo con cân nặng kg.


Câu 6 (TCBL2-11130)

Tổng của hai số hạng là 55. Nếu số hạng thứ hai bớt đi 9 đơn vị thì tổng mới của hai số là:


Câu 7 (TCBL2-11131)

Bố cho em 16 quyển vở. Mẹ cho em 19 quyển vở.

Vậy bố và mẹ cho em tất cả quyển vở.


Câu 8 (TCBL2-11132)

Tìm a biết:

27 + a = 52

Vậy a là:


Câu 9 (TCBL2-11133)

Tìm y biết:

47 + y = 95 - 19 

Vậy y là:


Câu 10 (TCBL2-11134)

Tính:

77 - 18 =


Câu 11 (TCBL2-11135)

Nga gấp được 37 cái thuyền. Hồng gấp được được ít hơn Nga 9 cái thuyền.

Vậy Hồng gấp được cái thuyền.


Câu 12 (TCBL2-11136)

Một sợi dây dài 4dm5cm. Nếu cắt đi 16cm thì chiều dài sợi dây còn lại là: cm


Câu 13 (TCBL2-11137)

Bà năm nay 75 tuổi. Tuổi bố ít hơn tuổi bà 27 tuổi.

Vậy bố năm nay tuổi


Câu 14 (TCBL2-11138)

Thùng to đựng đựng 55 lít sữa. Thùng bé ít hơn thùng to 6 lít.

Vậy thùng bé có: lít sữa.


Câu 15 (TCBL2-11139)

Mảnh vải xanh dài 75dm. Mảnh vải đỏ ngắn hơn mảnh vải xanh 57dm.

Vậy mảnh vải đỏ dài: dm


Câu 16 (TCBL2-11140)

Nhà Mạnh có 57 con gà, biết nhà Mạnh đã bán đi 17 con gà trống gà 21 con gà mái. Vậy nhà Mạnh còn lại  19 con gà. Đúng hay sai ?


Câu 17 (TCBL2-11141)

20  +  45  -  38  =  27. Đúng hay sai?


Câu 18 (TCBL2-11142)

Số tam giác có trong hình dưới là: [_]


Câu 19 (TCBL2-11143)

Lan gấp được 46 con hạc, Hà gấp được số con hạc bằng số lẻ liền sau của 37. Hỏi Lan gấp được nhiều hơn Hà bao nhiêu con hạc? 


Câu 20 (TCBL2-11144)

Mẹ có 65 quả trứng, mẹ đã bán đi 19 quả trứng và đem đi biếu 19 quả trứng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả trứng?


Câu 21 (TCBL2-11145)

Mẹ có 65 quả trứng, mẹ đã bán đi 19 quả trứng và đem đi biếu 19 quả trứng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả trứng?


Câu 22 (TCBL2-11146)

Người ta đổ 3 lít dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số dầu hai thùng bằng nhau.

Vậy lúc đầu thùng thứ nhất nhiều hơn thùng thứ hai số lít dầu là: lít.


Câu 23 (TCBL2-11147)

Một đàn gà có 35 con, đã bán 8 con gà mái và 9 con gà trống. Vậy:

a) Số gà đã bán là: con.

b) Số gà còn lại là: con.


Câu 24 (TCBL2-11148)

Tính giá trị của biểu thức:

a) 25−17=

b) 51−9=

c) 72−56=

d) 66−57=


Câu 25 (TCBL2-11149)

A=

B=

C=

D=


Câu 26 (TCBL2-11150)

Có tất cả số đoạn thẳng (tạo bởi 2 trong 5 điểm) được nối từ các điểm là: đoạn thẳng.


Câu 27 (TCBL2-11151)

Hai đội công nhân sửa đường. Nếu chuyển 3 công nhân của đội 2 sang đội 1 thì số công nhân của đội 2 nhiều hơn đội 1 là 4 người.

Vậy lúc đầu số công nhân đội 1 ít hơn đội 2 số người là: người


Câu 28 (TCBL2-11152)

Tính giá trị của hình vuông và hình tam giác:

Hình vuông là

Hình tam giác là


Câu 29 (TCBL2-11153)

Số cách mà chú chó có thể quay trở về nhà là :


Câu 30 (TCBL2-11154)

Tính giá trị của hình vuông và hình tam giác : 

Hình vuông là:

Hình tam giác là:


Câu 31 (TCBL2-11155)

48  -  5  -  16  =

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW