Luyện tập, Trắc Nhiệm: Luyện tập tuần 15

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9629)

Một tổ có 4 bạn nam và 5 bạn nữ. Tổ đó có tất cả: bạn.


Câu 2 (TCBL1-9630)

Đàn gà có 6 con gà mái và 2 con gà trống. Đàn gà có tất cả:  con gà.


Câu 3 (TCBL1-9632)

Bạn Huy có 3 quyển vở. Mẹ mua thêm cho Huy 4 quyển vở nữa. Bạn Huy có tất cả:  quyển vở


Câu 4 (TCBL1-9634)

Trên cành cây có 8 con chim đang đậu. Có 2 con chim nữa bay đến đậu trên cây đó. Có tất cả:  con chim

 


Câu 5 (TCBL1-9637)

Tính: 5cm + 3cm = cm

 


Câu 6 (TCBL1-9638)

Tính: 6cm + 4cm = cm


Câu 7 (TCBL1-9639)

Tính: 12cm + 5cm = cm


Câu 8 (TCBL1-9640)

Tính: 15cm + 2cm = cm


Câu 9 (TCBL1-9642)

Tính: 6cm – 1cm = cm


Câu 10 (TCBL1-9643)

Tính: 9cm – 3cm = cm


Câu 11 (TCBL1-9644)

Tính: 18cm – 5cm = cm


Câu 12 (TCBL1-9646)

Tính: 14cm – 4cm = cm


Câu 13 (TCBL1-9648)

Tính: 13cm - 3cm = cm


Câu 14 (TCBL1-9649)

Đàn gà có 12 con gà mái và 3 con gà trống. Đàn gà có tất cả:  con gà.


Câu 15 (TCBL1-9651)

Một tổ có 4 bạn, sau đó thêm 8 bạn nữa. Lớp đó có tất cả: bạn.

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW