Luyện tập, Trắc Nhiệm: Luyện tập tuần 15

  • Câu Đúng

    0/31

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-11262)

A. Kết quả của phép tính 100 - 16 là:

B.  Kết quả của phép tính 98 - 19 là:


Câu 2 (TCBL2-11263)

Số bị trừ là số nhỏ nhất có 3 chữ số. Nếu hiệu số bớt đi 2 đơn vị  thì hiệu là số nhỏ nhất có 2 chữ số.

Vậy số trừ là:


Câu 3 (TCBL2-11264)

Cho: 25 – x = x + 25.

Vậy x có kết quả là:


Câu 4 (TCBL2-11265)

Tổng của hai số lớn hơn số thứ nhất 37 đơn vị.

Vậy số thứ hai là:


Câu 5 (TCBL2-11266)

Tính

A. 37 + 48 =

B. 100 - 36 =            

C. 39 + 53 =


Câu 6 (TCBL2-11267)

Tìm a biết:

A. 43 – a  = 27 + 16

B.100 –  a = 45 + 25


Câu 7 (TCBL2-11268)

Bác Tuấn mang 5 chục quả cam ra chợ bán. Sau khi bán một số quả cam bác Tuấn còn lại 18 quả.

Vậy bác Tuấn đã bán được quả cam.


Câu 8 (TCBL2-11269)

Hôm nay đàn gà nhà em đẻ được một số quả trứng. Nếu ngày mai đàn gà đẻ thêm được 27 quả trứng thì cả hai ngày sẽ thu được 100 quả trứng.

Vậy hôm nay đàn gà nhà em đẻ được quả trứng.


Câu 9 (TCBL2-11270)

Tìm một số biết nếu thêm vào số đó 43 đơn vị thì được kết quả là 100.

Số đó là:


Câu 10 (TCBL2-11271)

Số bị trừ là 100, hiệu là 27. 

Vậy số trừ là:


Câu 11 (TCBL2-11272)

Tổng của số bé nhất có hai chữ số giống nhau và số liền trước số 90 là:


Câu 12 (TCBL2-11273)

Tổng của số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số và số chẵn lớn nhất có hai chữ số giống nhau là:


Câu 13 (TCBL2-11274)

Mẹ đi chợ mua thêm 2 chục trứng gà thì mẹ có 45 quả.

Vậy lúc đầu số trứng gà mẹ có là:


Câu 14 (TCBL2-11275)

Hiệu của hai số là số tròn chục liền trước 34. Số bị trừ là 73.

Vậy số trừ là:


Câu 15 (TCBL2-11276)

Nhà bạn Mai có 57 con cả gà lẫn vịt. Bố mẹ bạn Mai mua thêm một số con gà và vịt nữa thì được 100 con.

Vậy bố mẹ Mai mua thêm: con


Câu 16 (TCBL2-11277)

Ta nói ba điểm C, H , D không thẳng hàng.

Đúng hay sai.


Câu 17 (TCBL2-11278)

Hình dưới đây có số đoạn thẳng là: ...


Câu 18 (TCBL2-11279)

Hình vẽ trên có điểm C:


Câu 19 (TCBL2-11280)

x + 58 = 61 + 39. Tìm x


Câu 20 (TCBL2-11281)

Cửa hàng có 70 cái bút xanh và 20 cái bút đỏ. Vậy:

a) Số bút xanh nhiều hơn số bút đỏ số cái là: cái.

b) Sau khi bán 10 cái bút xanh thì số bút xanh còn lại nhiều hơn số bút đỏ số cái là: cái. 


Câu 21 (TCBL2-11282)

Một cửa hàng có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 50kg.

Vậy sau khi bán 10kg gạo tẻ thì số gạo tẻ còn lại nhiều hơn số gạo nếp là : kg


Câu 22 (TCBL2-11283)

Đàn gà có số gà mái nhiều hơn số gà trống là 30 con, đã bán 5 con gà mái.

Vậy sau khi bán số gà mái nhiều hơn số gà trống số con là: con.


Câu 23 (TCBL2-11284)

An nặng 29kg. An nhẹ hơn Minh 3kg và nặng hơn Huy 2kg. Vậy:

a) Minh nặng số ki-lô-gam là: kg.

b) Huy nặng số ki-lô-gam là: kg.


Câu 24 (TCBL2-11285)

Mẹ mang 47 quả trứng ra chợ bán. Sau khi mẹ bán được một số quả trứng, mẹ còn lại một chục quả.

Vậy số trứng mẹ đã bán được là: quả


Câu 25 (TCBL2-11286)

Nếu Minh cho em 5 chiếc kẹo thì số kẹo của hai anh em bằng nhau. 

Vậy lúc đầu Minh có nhiều hơn em số kẹo là: cái.


Câu 26 (TCBL2-11287)

Giá trị của hình vuông là:

Giá trị của hình tròn là:


Câu 27 (TCBL2-11289)

Số cách để An trở về nhà là:


Câu 28 (TCBL2-11290)

Hình bên dưới có tất cả số hình vuông là: hình.


Câu 29 (TCBL2-11291)

45 + 55 - 27 =


Câu 30 (TCBL2-11292)

100 - 40 - 10 =


Câu 31 (TCBL2-11304)

Hằng và Nga đọc sách lúc 19 giờ. Vậy Hằng và Nga đọc sách lúc giờ tối.

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW