Luyện tập, Trắc Nhiệm: Luyện tập tuần 16

  • Câu Đúng

    0/16

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9653)

Tính nhẩm: 30 + 10 =


Câu 2 (TCBL1-9654)

Tính nhẩm: 40 + 10 =


Câu 3 (TCBL1-9655)

Tính nhẩm: 50 + 20 =  


Câu 4 (TCBL1-9656)

Tính nhẩm: 60 + 30 =


Câu 5 (TCBL1-9658)

Chị có 30 nhãn vở, em có 20 nhãn vở. Hai chị em có tất cả: nhãn vỡ.


Câu 6 (TCBL1-9659)

Tính nhẩm: 20 + 30 =  


Câu 7 (TCBL1-9661)

Tính nhẩm: 80 - 30 =


Câu 8 (TCBL1-9662)

Tính nhẩm:

10 + 20 =


Câu 9 (TCBL1-9664)

Tính nhẩm:

90 - 20 = 


Câu 10 (TCBL1-9666)

Tính:

40cm + 10cm = cm


Câu 11 (TCBL1-9668)

Tính:

60cm + 30cm = cm


Câu 12 (TCBL1-9669)

Tính:

50cm - 20cm = cm


Câu 13 (TCBL1-9671)

Một người mua 50 bút xanh và 10 bút đỏ. Người đó mua: cái bút.


Câu 14 (TCBL1-9677)

Một người mua 50 bút xanh và 10 bút đỏ. Người đó mua: cái bút.

A.

B.

C.

D.

E.

 


Câu 15 (TCBL1-9678)

Thay các chữ cái A,B,C,D,E bằng các số thích hợp:

A =

B =

C =

D =

E =


Câu 16 (TCBL1-10371)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

300 ÷4×9=625.  Đúng hay sai?

300  :  4  x  9   =   625. Đúng hay sai?

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW