Luyện tập, Trắc Nhiệm: Luyện tập tuần 17

  • Câu Đúng

    0/16

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9679)

Hai mươi mốt được viết:


Câu 2 (TCBL1-9680)

Bảy mươi hai được viết:


Câu 3 (TCBL1-9681)

Sáu mươi hai được viết:


Câu 4 (TCBL1-9682)

Tám mươi chín được viết:


Câu 5 (TCBL1-9683)

57 gồm chục và 7 đơn vị.


Câu 6 (TCBL1-9684)

Số 40 gồm 4 chục và đơn vị.


Câu 7 (TCBL1-9685)

Số liền sau của 34 là:


Câu 8 (TCBL1-9686)

Số liền sau của 58 là:


Câu 9 (TCBL1-9687)

a) Số liền sau của 69 là :

b) Số liền sau của 90 là:


Câu 10 (TCBL1-9688)

a) Số liền trước của 34 là:

b) Số liền trước của 58 là:


Câu 11 (TCBL1-9689)

a) Số liền trước của 54 là:

b) Số liền trước của 71 là:


Câu 12 (TCBL1-9690)

a) Số liền trước của 54 là:

b) Số liền trước của 71 là:


Câu 13 (TCBL1-9691)

a) Số liền trước của 69 là:

b) Số liền trước của 90 là:


Câu 14 (TCBL1-9692)

Nhà cô Hiền nuôi 4 chục con thỏ và 5 con thỏ . Vậy nhà cô Hiền nuôi tất cả:  con thỏ.


Câu 15 (TCBL1-9693)

Tính:

a) 27 = 20 +

b) 27 = + 7 


Câu 16 (TCBL1-9694)

Tính:

a) 72 = 70 +

b) 72 = + 2 

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW