Luyện tập, Trắc Nhiệm: Luyện tập tuần 18

  • Câu Đúng

    0/16

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9695)

Tính:

a) 34 + 25 =

b) 21 + 36 =


Câu 2 (TCBL1-9696)

Tính:

a)  42 + 26 =

b)  53 + 35 =  


Câu 3 (TCBL1-9697)

Tính: 

a)  43 + 25 =

b)  25 + 43 =


Câu 4 (TCBL1-9698)

Tính: 

a)  48 + 20 =

b)  20 + 48 =  


Câu 5 (TCBL1-9699)

Tính:

a)  50 + 13 =

b)  13 + 50 =


Câu 6 (TCBL1-9700)

Tính:

a)  47 + 10 =

b)  10 + 47 =


Câu 7 (TCBL1-9701)

Tính: 

a)  35 + 3 =

b)  41 + 6 =


Câu 8 (TCBL1-9702)

Tính:

a)  22 + 5 =

b)  5 + 22 =


Câu 9 (TCBL1-9703)

Tính:

a)  30 + 4 =

b)  4 + 30 =


Câu 10 (TCBL1-9704)

Tính: 

a)  24cm + 13cm = cm

b)  13cm + 24cm = cm


Câu 11 (TCBL1-9705)

Tính:

25cm + 10cm = cm


Câu 12 (TCBL1-9706)

Tính:

41cm + 6cm = cm


Câu 13 (TCBL1-9707)

Tính:

41cm + 6cm = cm


Câu 14 (TCBL1-9708)

Một lớp có 21 bạn gái và 17 bạn trai. Vậy lớp đó có tất cả: bạn. 


Câu 15 (TCBL1-9709)

Cửa hàng buổi sáng bán 42 hộp sữa, buổi chiều bán 31 hộp sữa.
Vậy cả hai buổi cửa hàng bán: hộp sữa.


Câu 16 (TCBL1-9710)

Đàn gà có 50 con gà mái và 24 con gà trống. Vậy đà gà có tất cả: con gà.

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW