Luyện tập, Trắc Nhiệm: Luyện tập tuần 19

  • Câu Đúng

    0/15

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9711)

Bác Bình có 8 con lợn, đã bán 3 con lợn. Vậy bác Bình còn lại: con.


Câu 2 (TCBL1-9712)

Bác Bình có 8 con lợn, đã bán 3 con lợn. Vậy bác Bình còn lại: con.


Câu 3 (TCBL1-9713)

Có 5 con chim đậu trên cây, sau đó có 2 con bay đi. Vậy trên cây còn lại: con chim.


Câu 4 (TCBL1-9714)

Có 7 quả bóng bay, sau đó 1 quả bị vỡ. Vậy còn lại: quả bóng bay.


Câu 5 (TCBL1-9715)

Một sợi dây dài 18cm, đã cắt 5cm. Vậy sợi dây còn lại: cm.


Câu 6 (TCBL1-9716)

Trong bến xe có 15 ô tô, có 5 ô tô đã rời bến. Vậy trong bến xe còn lại: ô tô.


Câu 7 (TCBL1-9717)

Trên sân bay có 10 máy bay. Có 1 máy bay đã cất cánh bay đi.
Vậy trên sân bay còn lại: chiếc máy bay.


Câu 8 (TCBL1-9718)

Dũng có 30 nhãn vở. Sau khi cho bạn thì Dũng còn lại 20 nhãn vở.
Vậy Dũng đã cho bạn:  cái nhãn vở.


Câu 9 (TCBL1-9719)

Lan cho Hồng 5 quyển sách, Lan còn lại 12 quyển sách. Vậy lúc đầu Lan có: quyển sách.


Câu 10 (TCBL1-9720)

Anh có 17 hòn bi. Anh cho em 5 hòn bi. Vậy anh còn:  hòn bi.


Câu 11 (TCBL1-9721)

Lớp 2A có 15 học sinh giỏi. Lớp 2B có ít hơn lớp 2A là 4 học sinh giỏi. 
Vậy lớp 2B có:  học sinh giỏi.


Câu 12 (TCBL1-9722)

Lớp em có 36 bạn, có 14 bạn đi học vẽ. Số bạn còn lại đi học hát. Vậy lớp em có:  bạn học hát.


Câu 13 (TCBL1-9723)

Mẹ có 10 cái kẹo, mẹ cho em 7 cái kẹo. Vậy mẹ còn lại: cái kẹo.


Câu 14 (TCBL1-9724)

Tính:

a)  27 - 13 =

b)  18 - 7 =


Câu 15 (TCBL1-9725)

An có 15 quân bài, An cho Bình 7 quân bài. Vậy An còn lại: quân bài.

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW