Luyện tập, Trắc Nhiệm: Luyện tập tuần 20

  • Câu Đúng

    0/16

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL1-9726)

Tính:

a) 68 - 15 =

b) 68 - 53 =


Câu 2 (TCBL1-9727)

Tính: 

a) 79 - 57 =

b) 79 - 22 =


Câu 3 (TCBL1-9728)

Tính: 

a) 79 - 57 =

b) 79 - 22 =


Câu 4 (TCBL1-9729)

Tính:

a) 23 + 30 =

b) 53 - 23 =

c) 53 - 30 =


Câu 5 (TCBL1-9730)

Tính:

a) 40 + 27 =

b) 67 - 40 =

c) 67 - 27 =


Câu 6 (TCBL1-9731)

Tính:

a) 59 - 23 =

b) 59 - 36 =


Câu 7 (TCBL1-9732)

Tính:

a) 24 + 60 =

b) 84 - 24 =

c) 84 - 60 =


Câu 8 (TCBL1-9733)

Tính:

a) 42 + 3 =

b) 45 - 3 =

c) 45 - 42 =


Câu 9 (TCBL1-9734)

Tính:

a) 71 + 7 =

b) 78 - 7 =

c) 78 - 71 =


Câu 10 (TCBL1-9735)

Tính:

a) 30 + 9 =

b) 39 - 30 =

c) 39 - 9 =


Câu 11 (TCBL1-9736)

Điền dấu thích hợp (<, >, =) thích hợp vào chỗ :

a) 27 - 14 27 - 13

b) 59 - 12 88 - 41


Câu 12 (TCBL1-9737)

Điền dấu thích hợp (<, >, =) thích hợp vào chỗ :

a) 19 - 4 19 - 5

b) 37 - 5 35 - 3


Câu 13 (TCBL1-9738)

Điền dấu thích hợp (<, >, =) thích hợp vào chỗ :

a) 48 - 23 48 - 25

b) 56 - 4 56 - 2


Câu 14 (TCBL1-9739)

Sợi dây dài 89cm, đã cắt 25cm. Vậy sợi dây còn lại dài số xăng-ti-mét là: cm.


Câu 15 (TCBL1-9740)

Một người mua 45 bao xi măng, đã dùng 22 bao xi măng.
Vậy người đó còn lại số bao xi măng là: bao. 


Câu 16 (TCBL1-9741)

Lớp học có 38 bạn, trong đó có 20 bạn nữ. Vậy lớp đó có số bạn nam là: bạn.

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW