Luyện tập, Trắc Nhiệm: Luyện tập tuần 22

  • Câu Đúng

    0/35

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-11550)

Tính:

16 : 2 =


Câu 2 (TCBL2-11552)

Tìm a biết:

a x 2 = 14.

Vậy a =


Câu 3 (TCBL2-11553)

Tìm thương của phép chia 12 : 2.

Vậy thương đó là:


Câu 4 (TCBL2-11554)

Trong phép chia:

18 : 2 = 9 

Thì số bị chia là:


Câu 5 (TCBL2-11556)

Bình có 14 quyển sách, Bình cho Lan mượn một nửa số sách đó.

Vậy Lan đã mượn quyển sách.


Câu 6 (TCBL2-11557)

Hòa có 8 viên bi. Số bi của Hòa gấp đôi số bi của Tuấn.

Vậy Tuấn có số bi là: bi.


Câu 7 (TCBL2-11558)

Tính: 14 : 2 + 46 =


Câu 8 (TCBL2-11559)

... : 2 = 9. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là


Câu 9 (TCBL2-11560)

14 : 2 < < 18 : 2.


Câu 10 (TCBL2-11561)

Có hai bao đường như nhau cân nặng tất cả là 14kg.

Vậy mỗi bao đường cân nặng kg


Câu 11 (TCBL2-11562)

Phép tính: 16 : 2 + 7 có kết quả là:


Câu 12 (TCBL2-11563)

Mẹ có 14 quả trứng, Mẹ đã bán đi một nửa số trứng đó.

Vậy mẹ còn lại : quả trứng.


Câu 13 (TCBL2-11565)

Có hai bình sữa chứa tất cả 18 lít sữa. Biết rằng hai bình đựng lượng sữa như nhau.

Vậy mỗi bình đựnglít sữa.


Câu 14 (TCBL2-11566)

Trong một phép chia có số bị chia là 14, số chia là 2.

Vậy thương của phép chia đó là:


Câu 15 (TCBL2-11568)

Trong một phép chia có số bị chia là 14, số chia là 2.

Vậy thương của phép chia đó là:


Câu 16 (TCBL2-11570)

Điền dấu (<;>;=) vào ô chấm:

18 : 2 + 15 16 : 2 + 17


Câu 17 (TCBL2-11573)

Các đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng là: ...

 


Câu 18 (TCBL2-11574)

Cô giáo có một số quyển vở. Cô đem chia đều cho 5 bạn, mỗi bạn 4 quyển thì còn thừa 3 quyển.

Vậy lúc đầu cô giáo có quyển vở.


Câu 19 (TCBL2-11575)

Bạn Nam hơn bạn An 34 cái kẹo. Bạn Nam lại cho bạn An 5 cái kẹo.

Vậy lúc này bạn Nam hơn bạn An cái kẹo.


Câu 20 (TCBL2-11576)

Một cửa hàng có hai thùng chứa thóc. Thùng thóc thứ nhất gồm có 5 bao thóc mỗi bao có 5kg. Thùng thóc thứ hai gồm có 4 bao thóc mỗi bao có 5kg thóc.

Vậy cửa hàng đó có kg thóc.


Câu 21 (TCBL2-11577)

Nhà bạn Lan nuôi 2 con lợn và 10 con gà. Mẹ đã bán đi một nửa số lợn và số gà.

Vậy tổng số chân lợn và gà còn lại của nhà Lan là: chân.


Câu 22 (TCBL2-11578)

18 > 16 > 2 x > 12 >10


Câu 23 (TCBL2-11579)

Hình dưới có bao nhiêu ô vuông nhỏ màu vàng?

Trả lời: Có ô vuông.


Câu 24 (TCBL2-11580)

Bạn Nam và Việt có tất cả 14 cái kẹo. Nếu Nam cho Việt 2 cái kẹo thì hai bạn có số kẹo bằng nhau.

Lúc đầu, số kẹo Nam có là: cái.

Lúc đầu, số kẹo Việt có là: cái.


Câu 25 (TCBL2-11581)

Cô Hoa sắp xếp các hộp quà màu trắng và màu xanh theo qui luật: Màu Trắng, Màu Xanh, Màu Trắng, Màu Xanh....

 

Cô Hoa có tất cả 16 hộp quà và sắp xếp được thành 1 hàng theo qui luật như trên.

Vậy cô Hoa có hộp quà màu xanh.


Câu 26 (TCBL2-11582)

Mẹ mua của 5 bác nông dân, mỗi bác mẹ mua 4 con gà con. Về nhà mẹ chia số gà con mua được thành 2 đàn gà.

Vậy mỗi đàn gà có con.


Câu 27 (TCBL2-11583)

Một hàng cây gồm 3 cây được trồng cách đều nhau, khoảng cách giữa cây thứ nhất đến cây thứ ba là 10m.

Vậy khoảng cách giữa hai cây liền nhau là: m


Câu 28 (TCBL2-11584)

Tính nhanh biểu thức:

3 x 2 + 4 x 3 + 7 x 2 + 6 x 3 =


Câu 29 (TCBL2-11585)

Hiện nay mẹ 34 tuổi, tuổi anh lớn là 10 tuổi, tuổi chị là 5 tuổi và tuổi em là 1 tuổi.

Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ bằng tổng số tuổi của cả ba anh chị em ?

Trả lời: Sau năm nữa.


Câu 30 (TCBL2-11586)

Bạn Nam đứng xếp hàng cùng các bạn trong lớp để chuẩn bị lên xe bus đi dã ngoại.

Bạn Nam đếm thấy số người đứng ở trước mình là 18 bạn và gấp 2 lần số người đứng sau mình.

Vậy lớp Nam có bạn.


Câu 31 (TCBL2-11588)

An có 13 cái kẹo còn Bình có 5 cái kẹo.

Hỏi An cần cho Bình mấy cái kẹo để cả hai bạn có số kẹo bằng nhau ?

Trả lời: An cần cho Bình cái kẹo.


Câu 32 (TCBL2-11590)

Hình dưới đây có bao nhiêu ô vuông nhỏ?

Trả lời: Có ô vuông.


Câu 33 (TCBL2-11592)

Một sợi dây được gấp khúc thành các đoạn thẳng có độ dài là 2cm; 5cm; 9cm. Đem cắt đôi sợi dây đó thì mỗi đoạn dài số xăng-ti-met là: cm.


Câu 34 (TCBL2-11593)

Đàn gà nhà Bình có 18 con. Phiên chợ trước mẹ bán đi một nửa số gà, sau đó mẹ biếu bà 1 con. Phiên chợ này mẹ lại bán đi một nửa số gà còn lại. Vậy đàn gà trong chuồng còn số con là: con.


Câu 35 (TCBL2-11596)

Con ốc sên bò từ M đến G như hình vẽ. Vậy con ốc sên phải bò đoạn đường dài số đề xi mét là:dm

 

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW