Luyện tập, Trắc Nhiệm: Luyện tập tuần 26

  • Câu Đúng

    0/29

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-11670)

Điền dấu ( >;<;=) thích hợp vào ô chấm:

45 : 5 [_] 17 - 8.


Câu 2 (TCBL2-11671)

Đồng hồ chỉ 16 giờ 15 phút là:


Câu 3 (TCBL2-11673)

Nam có 25 cái kẹo. Nam cho Hoa  frac{1}{5}  số kẹo.       

Vậy Nam còn ...  cái kẹo.


Câu 4 (TCBL2-11675)

Cứ 5kg ngô đổi được 1kg gạo.

Vậy 45kg ngô đổi được kg gạo.


Câu 5 (TCBL2-11677)

Lớp 3E có 45 bạn xếp đều thành 5 hàng.

Vậy 3 hàng có bạn.


Câu 6 (TCBL2-11678)

Cô giáo có 15 quyển vở chia đều cho 5 bạn.

Vậy mỗi bạn có  quyển vở.


Câu 7 (TCBL2-11679)

Người ta nhốt 40 con thỏ vào các chuồng, mỗi chuồng có  5 con thỏ.              

Vậy có chuồng thỏ.


Câu 8 (TCBL2-11681)

Hình ảnh nào trên đây là  $\frac{1}{5}$

Đáp án:


Câu 9 (TCBL2-11682)

Mẹ mua 35 bông hoa hồng và 25 bông hoa cúc cắm đều vào 5 lọ hoa khác nhau.                

Vậy mỗi lọ hoa có tất cả  bông hoa.


Câu 10 (TCBL2-11683)

A. 5; 15; 20; 30.

B. 5; 20; 35; 42.

C. 5; 16; 40; 52.

Dãy số có tất cả các số chia hết cho 5 là:


Câu 11 (TCBL2-11685)

Tổng của số nhỏ nhất có hai chữ số chia hết cho 5 và số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 5 là:


Câu 12 (TCBL2-11688)

a) Đồng hồ A chỉ giờ.

b) Đồng hồ B chỉ giờ.

c) Đông hồ C chỉ giờ.

d) Đồng hồ D chỉ giờ.


Câu 13 (TCBL2-11689)

Cứ 5kg ngô đổi được 1kg gạo. Hỏi để đổi được 10kg gạo thì cần bao nhiêu kg ngô ?

Đáp án: kg 


Câu 14 (TCBL2-11690)

Mỗi thuyền chở được 5 người khách (không tính lái thuyền).

Vậy cần chiếc thuyền để chở hết 35 người khách.


Câu 15 (TCBL2-11691)

Lớp 3A có 35 bạn xếp đều thành 5 hàng. Hỏi 28 bạn xếp được bao nhiêu hàng như vậy ?

Đáp án : hàng.


Câu 16 (TCBL2-11692)

Ngày 30/4 năm nọ là thứ hai. Ngày 15/5 năm đó là thứ ba. Đúng hay sai ?


Câu 17 (TCBL2-11694)

Bạn Mai muốn biết ngày khai giảng năm học 5/9 vào thứ mấy.

Bạn Lan lại cho biết : " Ngày 25/9 là thứ hai ".       

Em hãy giúp bạn Mai biết ngày khai giảng là thứ mấy trong tuần ?


Câu 18 (TCBL2-11695)

Cùng đi một quãng đường như nhau, bạn An đi hết 50 phút , bạn Bình đi hết 1 giờ còn bạn Cường đi hết 65 phút.

Hỏi ai là người đi đường nhanh nhất.


Câu 19 (TCBL2-11696)

Tuổi của anh Minh nhiều hơn em Nam là 2 năm và 1 ngày.

Anh Minh sinh ngày 1/1/2004. Hỏi em Nam sinh vào ngày nào?


Câu 20 (TCBL2-11697)

Bạn An nói: "Trong tháng này có 2 ngày Chủ Nhật liền nhau là đều ngày chẵn."


Câu 21 (TCBL2-11698)

Bạn Lan nói: "Trong tháng này có 2 ngày thứ bảy liền nhau là đều ngày chẵn."


Câu 22 (TCBL2-11699)

Lựa chọn đáp án đúng nhất :

Nam năm nay 10 tuổi, tuổi của Nam 7 năm trước bằng   tuổi của anh Nam hiện nay. Hỏi hiện nay tổng của cả hai anh em là bao nhiêu tuổi ?


Câu 23 (TCBL2-11701)

Hùng có ít hơn Nam 5 cái nhãn vở. Mẹ cho thêm Hùng 7 cái nhãn vở.

Hỏi bây giờ ai có nhiều nhãn vở hơn và nhiều hơn mấy cái?


Câu 24 (TCBL2-11702)

Năm nay con 6 tuổi, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con.

Hỏi sau 2 năm nữa thì tổng số tuổi của mẹ và con là bao nhiêu tuổi ?

Đáp án:


Câu 25 (TCBL2-11703)

Bạn An đi bộ đến điểm xe bus và phát hiện ra mình đã chậm so với chuyến xe lúc 09:27 là 2 phút và phải đợi để bắt chuyến xe tiếp theo lúc 09:57.                     

Vậy bạn An phải đợi phút nữa.


Câu 26 (TCBL2-11704)

Em hãy quan sát hình dưới đây và cho biết có bao cách để đi theo các đường nối và tạo thành chữ MATH?

Đáp án: cách


Câu 27 (TCBL2-11705)

Để đi từ tầng 1 (tầng trệt) đến tầng 5 cần bước 80 bậc cầu thang.

   

Hỏi để đi từ tầng 4 đến tầng 9 cần bước bao nhiêu bậc cầu thang?

(Biết rằng số bậc cầu thang giữa 2 tầng liên tiếp là bằng nhau)

Đáp án: bậc


Câu 28 (TCBL2-11707)

Năm nay bố 40 tuổi, tuổi con bằng $\frac{1}{5}$ lần tuổi bố.

Hỏi sau bao nhiêu năm nữa con 15 tuổi

Đáp án: năm


Câu 29 (TCBL2-11711)

Hai bạn Mai và Lan cùng đi từ nhà đến trường.Mai đi hết 20 phút, Mai đi chậm hơn Lan 3 phút. Biết Lan đến trường lúc 7 giờ 17 phút, hỏi cả hai bạn đi từ nhà lúc mấy giờ ?

Đáp án: giờ

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW