Luyện tập, Trắc Nhiệm: Luyện tập tuần 27

 • Câu Đúng

  0/30

 • Điểm

  0/100


Câu 1 (TCBL2-11796)

Chọn đáp án đúng:

6 x 5 x 1 x 0 = ...


Câu 2 (TCBL2-11799)

Những phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 0 :


Câu 3 (TCBL2-11801)

Chọn đáp án đúng:


Câu 4 (TCBL2-11805)

Chọn đáp án đúng:


Câu 5 (TCBL2-11809)

Tính:

 1.  4 x 1 =
 2.  3 x 1 =
 3.  1 x 5 =
 4.   5 : 1 =


Câu 6 (TCBL2-11816)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

 1. x 3 = 3
 2. 1 x = 3
 3. 5 :   = 5
 4. : 1  = 5


Câu 7 (TCBL2-11820)

Tính:

 1.  2 x 3 x 1 =
 2.   3 x 1 x 4 =
 3.   30 : 5 : 1 =
 4.   28 : 4 x 1 =


Câu 8 (TCBL2-11824)

Tính:

 1. 0 x 5 =
 2. 6 x 1 =
 3. 0 x 0 =
 4. 1 x 1 =


Câu 9 (TCBL2-11827)

Tính:

 1. 0 : 5 =
 2. 0 : 4 =
 3. 0 : 1 =


Câu 10 (TCBL2-11828)

Tìm a biết:

 1.      a x 2 x 1 = 0
 2.      6 : a x 2 = 12


Câu 11 (TCBL2-11831)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

 1.      3 chục x 2 = chục
 2.      10 x 3 =
 3.      40 : 4 = 
 4.      6 chục : 3 = chục


Câu 12 (TCBL2-11833)

Tìm y biết:

 1.    y x 4 = 24
 2.    5 x y = 35
 3.    y : 3 =  9
 4.    y :  4 = 8


Câu 13 (TCBL2-11836)

Tính:

 1.    5 x 5 + 9 =
 2.    4 x 9 - 17 =
 3.   24 : 4 + 19 =
 4.   45 : 5  + 17 =


Câu 14 (TCBL2-11838)

Bác An có đoạn dây dài 6dm. Bác Hòa có đoạn dây dài gấp 3 lần đoạn dây của bác An.

Vậy đoạn dây của bác Hòa dài: [_]dm.


Câu 15 (TCBL2-11840)

Một cửa hàng có 30 lít sữa.

 1. Nếu chia đều số lít sữa trên vào 5 bình, vậy mỗi bình có: lít sữa.
 2. Nếu cần chia mỗi bình 3 lít sữa thì cần bình sữa.


Câu 16 (TCBL2-11842)

18  :  3  x  0  <  1 . Đúng hay sai?


Câu 17 (TCBL2-11844)

24  :  4  x  0  >  2. Đúng hay sai ?


Câu 18 (TCBL2-11846)

0  x  3  ...  0  :  2


Câu 19 (TCBL2-11847)

Có bao nhiêu cách viết số 8 thành tích của ba số khác nhau.

Ví dụ: 8 = 4 x 2 x 1 và 8 = 1 x 2 x 4 được tính là 2 cách viết khác nhau


Câu 20 (TCBL2-11851)

Điền dấu nhân hoặc dấu chia vào chỗ trống sao cho được kết quả đúng.

842=1


Câu 21 (TCBL2-11854)

Điền các số thích hợp vào chỗ ba chấm (...)

 1. 4 x < 1
 2. 6 : > 4
 3. 0 <  5 x < 10
 4. 6 < 8 : < 10


Câu 22 (TCBL2-11856)

Có 4 can dầu, mỗi can có 5 lít dầu. Người ta lấy tất cả số dầu đó rót đều vào các can, mỗi can 2 lít dầu.

Vậy rót được số can là: .... can.


Câu 23 (TCBL2-11858)

Tích của hai số tự nhiên bằng 5.

Vậy tổng của 2 số đó là:


Câu 24 (TCBL2-11860)

Có 6 túi, mỗi túi đựng 4 kg gạo.

 1. Có tất cả số ki-lô-gam gạo là:
 2. Nếu đem số gạo đó chia đều vào 3 túi thì mỗi túi có kg gạo.


Câu 25 (TCBL2-11862)

Tìm hai số biết tích của chúng bằng 4 và thương của chúng cũng bằng 4.

Số lớn là

Số bé là


Câu 26 (TCBL2-11864)

Số nào tiếp theo trong dãy số dưới đây:

2, 5, 10, 17, 26, ?


Câu 27 (TCBL2-11866)

Một chú mèo và một chú chuột đang ở các ô như hình vẽ.

Chú mèo và chuột cùng nhau đi về phía phải, chúng đều bước cùng nhịp với nhau. Biết rằng mỗi bước của mèo đi được 3 ô, mỗi bước của chuột đi được 1 ô.

Vậy mèo sẽ đuổi kịp chuột ở ô nào?


Câu 28 (TCBL2-11868)

Cần di chuyển ít nhất bao nhiêu hình tròn để có thể chuyển từ hình phía bên trái sang hình bên phải như dưới đây?


Câu 29 (TCBL2-11870)

12  :  4  x  0  =  ...


Câu 30 (TCBL2-11872)

25  :  5  x  0  = ...

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW