Luyện tập, Trắc Nhiệm: Luyện tập tuần 4

  • Câu Đúng

    0/30

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-4243)

Chọn kết quả đúng cho phép tính dưới đây:

18 + 25 - 22 + 14 = ...


Câu 2 (TCBL2-4244)

Chọn ĐÚNG/SAI cho câu dưới đây:

Số bé nhất có hai chữ số và tổng của hai chữ số bằng 15 là 78.


Câu 3 (TCBL2-4246)

Chọn đáp án đúng:

Số có hai chữ số có tổng các chữ số bằng 17 là


Câu 4 (TCBL2-4247)

Tổng của hai số là 38, số hạng thứ nhất là số liền trước của số lớn nhất có một chữ số.

Vậy số hạng thứ hai là [_]


Câu 5 (TCBL2-4248)

Điền dấu ( <; >; =) vào ô chấm:

89 + 6 [_] 98 - 3.


Câu 6 (TCBL2-4250)

Tổng của 56 và 29 là


Câu 7 (TCBL2-4252)

Điền số thích hợp vào ô chấm:

56 + 9 < < 89 - 22.


Câu 8 (TCBL2-4253)

Lớp 2A có 18 bạn nữ. Lớp 2B có 15 bạn nữ. Tổng số học sinh của cả 2 lớp là 55 bạn.

Vậy số bạn nam của cả hai lớp là:


Câu 9 (TCBL2-4254)

Tổng hai số là 28.Giữ nguyên số hạng thứ nhất và thêm vào số hạng thứ hai 5 đơn vị.

Vậy tổng mới là:


Câu 10 (TCBL2-4256)

Có hai sợi dây, sợi thứ nhất dài 40cm, sợi dây thứ hai dài 5dm. Hỏi:

A. Cả hai sợi dây dài cm

B. Hiệu của sợ dây dài hơn và sợi dây ngắn hơn là: cm


Câu 11 (TCBL2-4257)

An có 15  cái kẹo.Bình cho An thêm 8 số kẹo. 

Vậy An có  cái kẹo. 

 


Câu 12 (TCBL2-4258)

Điền số thích hợp vào ô chấm:

65 = 9 + 16.


Câu 13 (TCBL2-4260)

Số hạng thứ nhất là 15. Số hạng thứ hai lớn hơn số hạng thứ nhất 8 đơn vị. Số hạng thứ ba bằng tông của số hạng thứ nhất và số hạng thứ hai. 

Vậy tổng của ba số hạng là:


Câu 14 (TCBL2-4261)

Một đoạn dây dài 27dm, Nam cắt đi 20cm.

Vậy đoạn dây còn lại dài dm.


Câu 15 (TCBL2-4262)

Nhà Hoa nuôi 34 con gà mái và 16 con gà trống. Mẹ Hoa bán đi 15 con gà trống.

Vậy nhà Hoa còn lại tất cả  con gà.


Câu 16 (TCBL2-4263)

18 + 4 + 19 > 40

Đúng hay sai?


Câu 17 (TCBL2-4264)

Tính tổng, biết các số hạng là 37 và 19?


Câu 18 (TCBL2-4265)

Tính tổng, biết các số hạng là 45 và 19?


Câu 19 (TCBL2-4267)

Cho hình vẽ

Độ dài đoạn thẳng AB là : dm.


Câu 20 (TCBL2-4270)

Thay các chữ cái bằng các số thích hợp :

A=

B=

C=

D=

E=


Câu 21 (TCBL2-4273)

Điền chữ hoặc số thích hợp vào chỗ trống

a) Tổng của hai số tròn chục bằng 30. Vậy số bé đó là:

b) Tổng của số tròn chục với số có hai chữ số bằng 25. Vậy hai lớn đó là:

c) Tổng của số có hai chữ số giống nhau với số có 1 chữ số bằng 20. Vậy số bé đó là:


Câu 22 (TCBL2-4276)

a) Tổng của hai số tròn chục khác nhau bằng 40. Vậy số lớn đó là:

b) Tổng của hai số liền sau số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau và số có một chữ số bằng 20. Vậy phép cộng đó là:

c) Tổng của số liền trước và số liền sau của số tròn chục bằng 20. Vậy phép cộng đó là:


Câu 23 (TCBL2-4281)

Điền đáp án thích hợp vào chỗ trống :

a) Khi cộng 19 với một số ta được kết quả là số có hai chữ số giống nhau nhỏ hơn 30. Vậy phép cộng đó là:

b) Tổng của hai số có một chữ số bằng 18. Vậy phép cộng đó là:

(Viết đáp án dưới dạng a+b. Trong đó số bé hơn viết trước).


Câu 24 (TCBL2-4283)

Hiệu của số có hai chữ số giống nhau với một số tròn chục bằng 25.

Vậy:

Số bị trừ là:

Số trừ là:


Câu 25 (TCBL2-4285)

Sáng nay mẹ An mang chín chục trứng ra chợ bán. Đến trưa thì còn lại ba chục trứng. 

Vậy mẹ An đã bán được số quả trứng là: quả trứng.


Câu 26 (TCBL2-4287)

Tính tổng của mỗi dãy số dưới đây bằng cách tìm hiệu của mỗi cặp trong dãy số :

a) 24−22+20−18+16−14+12−10=

b) 24−21+18−15+12−9+6−3=

c) 2+4+6+8+10−(1+3+5+7+9)=

d) 10+1−2+3−4+5−6+7−8=


Câu 27 (TCBL2-4289)

Thay các chữ cái bằng số thích hợp:

A=

B=


Câu 28 (TCBL2-4291)

Có 15 chiếc đèn dọc theo con đường. Có một cây được trồng giữa mỗi hai chiếc đèn đường.

Vậy trên con đường đó có tất cả số cây là: cây.


Câu 29 (TCBL2-4293)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

33 + 38 + 19 =


Câu 30 (TCBL2-4295)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Biết số hạng thứ nhất bằng 46, số hạng thứ hai bằng 9.
Vậy tổng của hai số là

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW