Luyện tập, Trắc Nhiệm: Luyện tập tuần 5

  • Câu Đúng

    0/28

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-4306)

Trong các hình trên, có ... hình tứ giác.


Câu 2 (TCBL2-4307)

Có ... hình chữ nhật trong hình trên.


Câu 3 (TCBL2-4309)

Các số có hai chữ số giống nhau mà tổng hai chữ số bằng 16 là:


Câu 4 (TCBL2-4311)

Có … tứ giác trong hình dưới đây:


Câu 5 (TCBL2-4313)

Hình tứ giác là hình có ... cạnh.


Câu 6 (TCBL2-4314)

An có 10 cái kẹo. Bình có nhiều hơn An 7 cái kẹo.

Vậy Bình có ... cái kẹo.


Câu 7 (TCBL2-4315)

Bác Liên nuôi 20 con lợn. Số gà nhiều hơn số lợn là 15 con. Bác Liên bán đi 5 con lợn và 6 con gà.

Vậy tổng số lợn và số gà của bác Liên còn lại sau khi bán là: ...


Câu 8 (TCBL2-4316)

Sợi dây thứ nhất dài 4dm, sợi dây thứ hai dài hơn sợi dây thứ nhất 7cm. Sợi dây thứ ba dài bằng tổng độ dài sợi thứ nhất và sợi thứ hai.

Vậy sợi dây thứ ba dài …..cm.


Câu 9 (TCBL2-4317)

Hùng cao 9dm. Dũng cao hơn Hùng 2cm.

Vậy Dũng cao ... cm.


Câu 10 (TCBL2-4318)

Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng của hai chữ số bằng 5 và hiệu của hai chữ số bằng 3 là….


Câu 11 (TCBL2-4319)

Điền dấu ( >, <, =) thích hợp điền vào ô chấm:

8dm 5cm ….. 86cm. 


Câu 12 (TCBL2-4320)

Số thứ nhất là 50. Số thứ hai là số nhỏ nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 8.

Tổng của hai số đó là: ...


Câu 13 (TCBL2-4321)

Có ba băng giấy màu. Băng giấy thứ nhất dài 38cm, băng giấy thứ hai ngắn hơn băng giấy thứ nhất 6cm, băng giấy thứ ba dài 2dm.

Băng giấy thứ hai dài ...cm.

Cả ba băng giấy dài ... cm.  


Câu 14 (TCBL2-4322)

Em 6 tuổi. Chị hơn em 5 tuổi. Vậy chị ... tuổi.


Câu 15 (TCBL2-4323)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Trong hình có 2 hình tròn. Đúng hay sai?


Câu 16 (TCBL2-4324)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Vịt con bắt được 26 con ốc, vịt con bắt được ít hơn vịt mẹ 14 con ốc. Hỏi vịt mẹ bắt được bao nhiêu con ốc?


Câu 17 (TCBL2-4325)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

46 + 18 + 26  ... 58 + 22


Câu 18 (TCBL2-4326)

Số hình chữ nhật trong hình sau là : ...

Số hình tứ giác là: ...


Câu 19 (TCBL2-4327)

Một số có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng chục là số liền sau của số bé nhất có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục 3 đơn vị.

Vậy số đó là: ...


Câu 20 (TCBL2-4329)

Trong phép cộng có tổng bằng 18, nếu giữ nguyên một số hạng và tăng số hạng kia thêm 4 đơn vị thì tổng mới sẽ là: ...


Câu 21 (TCBL2-4330)

Bình có 28 viên bi đỏ. Số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7 viên.

Vậy số bi xanh mà Bình có là: ... viên.


Câu 22 (TCBL2-4332)

Cô giáo mua một số quyển vở. Cô thưởng cho học sinh giỏi 48 quyển. Cô còn lại 23 quyển.

Vậy lúc đầu cô giáo có số quyển vở là: ... quyển.


Câu 23 (TCBL2-4333)

Chị cho em 5 nhãn vở thì mỗi người đều có 18 nhãn vở. 

Vậy lúc đầu chị có số nhãn vở là: ... nhãn vở.


Câu 24 (TCBL2-4334)

Nhà trường có 9 lớp 2. Vì lớp 2A quá đông nên đã tách thành 2 lớp.

Vậy sau khi tách thì nhà trường có số lớp 2 là: ... lớp


Câu 25 (TCBL2-4336)

Vy nhỏ hơn chị của mình 3 tuổi trong 5 năm nữa. Hiện nay, Vy 9 tuổi.

Vậy tuổi của chị gái Vy hiện nay là: ... tuổi.


Câu 26 (TCBL2-4337)

Có 8 que diêm được xếp song song với nhau trên bàn. Cứ giữa mỗi hai que diêm thì sẽ có 2 viên bi.

Vậy có tất cả số viên bi là: ... viên.


Câu 27 (TCBL2-4338)

Điền đáp án đúng vào ô trống: 79 + 8 = ….


Câu 28 (TCBL2-4339)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Trong hình có …. hình tam giác

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW