Luyện tập, Trắc Nhiệm: Luyện tập tuần 6

  • Câu Đúng

    0/30

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-5268)

Điền dấu (>;<;=) vào ô chấm:

79 - 45  + 17 ... 89 - 15 - 21


Câu 2 (TCBL2-5270)

Tổng hai số là 90, biết số hạng thứ nhất là 30.

Số hạng thứ hai là …


Câu 3 (TCBL2-5273)

Có ... hình chữ nhật trong hình dưới đây:


Câu 4 (TCBL2-5278)

Kết quả của phép tính 37 - 18 - 7 - 8 là: ...


Câu 5 (TCBL2-5280)

Số thứ nhất là 29. Số thứ hai lớn hơn số thứ nhất là 3. Số thứ ba bằng hiệu của số thứ nhất và số lớn nhất có một chữ số.

Tổng của ba số là: ...


Câu 6 (TCBL2-5285)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

A. 17 + 35 =

B. 45 + 27 =


Câu 7 (TCBL2-5291)

Điền số thích hợp vào ô chấm:

A. 15 + 7 - 2 =

B. 68 - 17 + 29 =


Câu 8 (TCBL2-5294)

Hôm nay là ngày 25 tháng 4. (Biết tháng 4 có 30 ngày)

Vậy 7 ngày sau là ngày tháng


Câu 9 (TCBL2-5296)

Tổ một trồng được 34 cây. Tổ hai trồng được ít hơn tổ một 12 cây.

Vậy tổ hai trồng được cây.


Câu 10 (TCBL2-5298)

Hoa cao 9dm. Bình thấp hơn Hoa 1dm.

Vậy Bình cao cm.


Câu 11 (TCBL2-5299)

Hoa có 25 quyển vở. Mai có ít hơn Hoa 5 quyển vở.

Vậy tổng số vở của cả hai bạn là:


Câu 12 (TCBL2-5300)

Điền số thích hợp vào ô chấm:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 =


Câu 13 (TCBL2-5303)

Người ta cắt một thanh sắt thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất dài 44dm, đoạn sắt thứ hai ngắn hơn đoạn thứ nhất 40cm.

A. Đoạn sắt thứ hai dài: dm.

B. Thanh sắt lúc chưa cắt dài: dm.


Câu 14 (TCBL2-5312)

Cho dãy số: 3, 8, 13, 18, ...

Số thích hợp điền vào chỗ trống trong dãy số trên là


Câu 15 (TCBL2-5316)

Có 45 bông hoa cắm vào hai bình hoa. Bình hoa thứ nhất cắm được 23 bông hoa.

Vậy bình hoa thứ hai cắm bông hoa.


Câu 16 (TCBL2-5319)

Giải bài toán theo sơ đồ sau:

Từ sơ đồ có 31 con dê. Đúng hay sai?


Câu 17 (TCBL2-5322)

Chọn đáp án đúng: 

Đoạn thẳng thứ nhất dài 38cm, đoạn thẳng thứ hai dài 25cm.


Câu 18 (TCBL2-5324)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Phép tính 36 + 7 có kết quả bằng:


Câu 19 (TCBL2-5327)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Kết quả của phép tính nào có thể điền vào  ô trống sau:
64  < ? < 66


Câu 20 (TCBL2-5329)

Mảnh vải xanh dài 68cm, ngắn hơn mảnh vải đỏ là 2dm.

Vậy mảnh vải đỏ có độ dài là: cm.


Câu 21 (TCBL2-5331)

Mỗi hộp có 19 cái kẹo.

Vậy nếu có 3 hộp thì tổng số kẹo là: cái.


Câu 22 (TCBL2-5333)

Tú hơn Hà 4 tuổi. Hà kém Minh 7 tuổi. Vậy ai là người nhiều tuổi nhất ?


Câu 23 (TCBL2-5335)

Trong phong trào thi đua chào mừng ngày 20 tháng 11, tổ Một đạt được 68 điểm giỏi. Số điểm giỏi tổ Một ít hơn tổ Hai 15 điểm giỏi. Vậy tổ Hai đạt được số điểm giỏi là: điểm.


Câu 24 (TCBL2-5339)

Điền dấu phép tính (+, -) thích hợp vào chỗ ... :

a) 4239<3942

b) 1912<1812

c) 4813>6731


Câu 25 (TCBL2-5345)

Tùng và Sơn mỗi bạn có một số kẹo. Sau khi Tùng cho Sơn 2 cái thì số kẹo của hai bạn bằng nhau.

Vậy trước khi Tùng cho Sơn 2 cái thì người có nhiều kẹo hơn là:

Và nhiều hơn số kẹo là: cái. 


Câu 26 (TCBL2-5347)

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm:

?=


Câu 27 (TCBL2-5349)

Anh của Hải 18 tuổi, Hải 7 tuổi.

Vậy anh của Hải hơn Hải số tuổi là : tuổi.


Câu 28 (TCBL2-5352)

Để 1 khúc gỗ cắt ra làm đôi cần 5 phút.

Vậy nếu cắt khúc gỗ ra 4 phần thì cần số thời gian là : phút


Câu 29 (TCBL2-5353)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

16 + 7 =


Câu 30 (TCBL2-5358)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Đàn gà có 28 con gà mái, gà trống hơn gà mái 17 con. Hỏi đàn gà có tất cả bao nhiêu con gà ?

Đàn gà có  con

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW