Luyện tập, Trắc Nhiệm: Luyện tập tuần 7

  • Câu Đúng

    0/30

  • Điểm

    0/100


Câu 1 (TCBL2-6351)

Trong một phép trừ, nếu số trừ bằng số bị trừ thì hiệu trong phép trừ đó là: ...


Câu 2 (TCBL2-6352)

Số hạng thứ nhất là 25. Số hạng thứ hai hơn số hạng thứ nhất là 6 đơn vị. Số hạng thứ 3 bằng tổng của số hạng thứ nhất và số hạng thứ hai.

Vậy số hạng thứ ba là: ...


Câu 3 (TCBL2-6353)

Điền chữ số thích hợp vào ô chấm:

80 < 8... < 82.


Câu 4 (TCBL2-6354)

Tổng của hai số có hai chữ số biết số thứ nhất là 56 và số thứ hai là số nhỏ nhất có tổng hai chữ số là 6 là: ...


Câu 5 (TCBL2-6355)

Trong các phép tính dưới đây, các phép tính có kết quả là 50 là:


Câu 6 (TCBL2-6357)

Điền số thích hợp vào ô chấm:

A. 1kg + 10kg + 60kg = kg

B. 2kg + 17kg - 7kg = kg


Câu 7 (TCBL2-6359)

An cân nặng 26kg. Bình nhẹ hơn An 2kg.

Vậy Bình cân nặng: kg.


Câu 8 (TCBL2-6362)

25kg + 18kg = kg+ 24kg.


Câu 9 (TCBL2-6364)

Sơn có 34 cái kẹo. Sơn cho Nam 11 cái kẹo. 

Vậy Sơn còn lại bao nhiêu cái kẹo?

Số kẹo Sơn còn lại là: cái kẹo


Câu 10 (TCBL2-6366)

Điền dấu ( >; <; = ) thích hợp vào ô chấm:

87kg - 76kg + 54kg 17kg + 32kg + 14kg.


Câu 11 (TCBL2-6368)

Điền số thích hợp vào ô chấm:

19 + 7 + 5 =


Câu 12 (TCBL2-6370)

Lớp 3A có ba tổ tham gia trồng cây. Tổ một trồng được 20 cây. Tổ hai trồng được nhiều hơn tổ một 3 cây. Tổ ba trồng được ít hơn tổ hai 2 cây.

Vậy cả ba tổ trồng được tất cả cây.


Câu 13 (TCBL2-6371)

Số hạng thứ nhất là số nhỏ nhất có hai chữ số. Số hạng thứ hai lớn hớn số hạng thứ nhất 5 đơn vị.

Tổng của hai số hạng đó là:


Câu 14 (TCBL2-6373)

Đoạn dây thứ nhất dài 3dm. Đoạn dây thứ hai ngắn hơn đoạn dây thứ nhất 2cm.

Vậy đoạn dây thứ hai dài là: cm.


Câu 15 (TCBL2-6375)

Điền dấu ( >; <; = ) vào ô chấm:

A. 16 + 5 21.

B. 26 + 3 + 2 32.


Câu 16 (TCBL2-6377)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Phép tính 22kg + 18kg + 10kg có kết quả bằng 50 đúng hay sai?


Câu 17 (TCBL2-6382)

Lựa chọn đáp án đúng nhất: Phép tính 65kg - 30kg có kết quả bằng 45kg. Đúng hay sai?


Câu 18 (TCBL2-6383)

Bao gạo thứ nhất cân nặng 16 kg, nhẹ hơn bao gạo thứ hai 5kg.

Vậy bao gạo thứ hai nặng số ki-lô-gam là: kg.


Câu 19 (TCBL2-6384)

Túi thứ nhất đựng 26kg thóc và nhiều hơn túi thứ hai 4kg.

Vậy túi thứ hai đựng số ki-lô-gam thóc là: kg.


Câu 20 (TCBL2-6385)

Em cao 85cm và thấp hơn anh 5cm.

Vậy chiều cao của anh là: dm.


Câu 21 (TCBL2-6386)

Trong đợt thu gom giấy vụn làm kế hoạch nhỏ lớp 2E thu được 37kg. Nếu lớp 2E thu thêm được 14kg nữa thì số giấy vụn lớp 2E thu được bằng số giấy vụn lớp 2C thu được.

Vậy lớp 2C thu được số ki-lô-gam giấy vụn là: kg.


Câu 22 (TCBL2-6387)

Bình nặng 29kg và nhẹ hơn An 6kg.

Vậy cân nặng của An là: kg.


Câu 23 (TCBL2-6388)

Bỏ thêm 8kg ngô từ bao thứ nhất sang bao thứ hai thì bao thứ hai có 39kg ngô.

Vậy lúc đầu, bao thứ hai có số ki-lô-gam ngô là: kg.


Câu 24 (TCBL2-6389)

Thay các chữ cái bằng các số thích hợp:

A =

B =


Câu 25 (TCBL2-6390)

An nói với mẹ rằng, "Mẹ sẽ hơn con 25 tuổi trong 3 năm nữa". Mẹ của An đáp lại rằng: "Vậy con kém mẹ bao nhiêu tuổi vào 5 năm trước?"

Vậy vào 5 năm trước, An kém mẹ số tuổi là: tuổi.


Câu 26 (TCBL2-6391)

Có 9 cái cây được trồng từ đầu đường đến cuối đường. Mỗi cây cách nhau 3m. 

Vậy con đường đó dài số mét là: m.


Câu 27 (TCBL2-6392)

Thay các chữ cái thành các số thích hợp để được kết quả đúng: 

A =

B =

C =

D =

E =

F =


Câu 28 (TCBL2-6393)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

18kg + 8kg  + 4kg =  kg


Câu 29 (TCBL2-6394)

Điền dấu thích hợp vào ô trống: 48kg + 17kg  17kg + 48kg


Câu 30 (TCBL2-6395)

Điền dấu thích hợp vào ô trống: 36kg + 18kg  36kg + 19kg

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW