Luyện tập, Trắc Nhiệm: Luyện tập tuần 8

 • Câu Đúng

  0/30

 • Điểm

  0/100


Câu 1 (TCBL2-10027)

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

40 + ... + 13 = 100.


Câu 2 (TCBL2-10028)

Thùng thứ nhất chứa 52 lít dầu. Thùng thứ hai chứa 46 lít dầu.

Vậy cả hai thùng chứa ... lít dầu.


Câu 3 (TCBL2-10031)

Điền dấu ( >;<;= ) vào ô chấm:

27 + 73 ... 23 + 67.


Câu 4 (TCBL2-10032)

Các phép tính có chung kết quả là:

A. 39 + 11 và 19 + 29

B. 58 + 15 và 18 + 55

C. 22 + 44 và 56 + 10

D. 17 + 33 và 13 + 37


Câu 5 (TCBL2-10034)

Điền số thích hợp vào ô chấm:

 1. 30 + = 100.
 2. 50 + 49 =


Câu 6 (TCBL2-10036)

Hiệu của số lớn nhất có hai chữ số và số nhỏ nhất có hai chữ số là:


Câu 7 (TCBL2-10038)

Một cửa hàng buổi sáng bán được 15 cái xe, buổi chiều bán được 12 cái xe.

Vậy cả ngày cửa hàng đó bán được cái xe.


Câu 8 (TCBL2-10040)

 tứ giác trong hình dưới đây:


Câu 9 (TCBL2-10042)

Hùng có 38 viên bi. Nếu Hùng cho Tuấn 3 viên thì hai bạn có số bi bằng nhau.

Vậy lúc đầu Tuấn có viên bi.


Câu 10 (TCBL2-10044)

Điền dấu ( +;- ) thích hợp vào ô chấm.

36 25 12 = 49.


Câu 11 (TCBL2-10046)

Nhà Nam nuôi 37 con gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 17 con.

Vậy nhà Nam có tổng số con gà.


Câu 12 (TCBL2-10048)

Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của mỗi số đó bằng 5.

số.


Câu 13 (TCBL2-10052)

A. Số liền sau số 0 là:

B. Số lớn nhất có hai chữ số là:


Câu 14 (TCBL2-10053)

Một cửa hàng buổi sáng bán được 48kg gạo, buổi chiều cửa hàng bán được ít hơn buổi sáng 4kg gạo.

Vậy buổi chiều cửa hàng đó bán được kg gạo.


Câu 15 (TCBL2-10055)

Điền số vào chỗ chấm:

45 + = 98 - 53.


Câu 16 (TCBL2-10056)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Phép cộng 56 + 44 có kết quả bằng 90.

 Đúng hay sai?


Câu 17 (TCBL2-10058)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

 Năm nay mẹ 45 tuổi, bố 55 tuổi. Hỏi tổng số tuổi của  bố và mẹ năm nay là bao nhiêu


Câu 18 (TCBL2-10060)

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

 Ba trồng 57 cây vải và 43 cây nhãn. Hỏi ba trồng tất cả bao nhiêu cây vải và nhãn?


Câu 19 (TCBL2-10063)

Nhìn vào hình sau và chọn câu trả lời đúng:


Câu 20 (TCBL2-10067)

Điền đáp án đúng vào chỗ ... :

A. Khi viết tất cả các số từ 10 đến 100 thì phải viết tất cả số chữ số 0 là:

B. Khi viết tất cả các số từ 1 đến 12 thì phải viết tất cả số chữ số là:


Câu 21 (TCBL2-10069)

Một người bán 55kg gạo thì còn lại 45kg gạo.

Vậy lúc đầu người đó có số ki-lô-gam gạo là: kg.


Câu 22 (TCBL2-10071)

An nhẹ hơn Bình 2kg và nặng hơn Chi 3kg.

Vậy người nặng cân nhất là: [_]


Câu 23 (TCBL2-10072)

Số cân của Cường là số có hai chữ số giống nhau có hàng chục bằng 3. Số cân của Thọ là số lớn nhất có hai chữ số có hàng chục bằng 2.

Vậy cả hai bạn cân nặng số ki-lô-gam là : kg.


Câu 24 (TCBL2-10073)

Trong thùng nhà Chinh còn 45kg gạo tẻ. Mẹ Chinh mua thêm 10kg gạo nếp thì số gạo nếp trong thùng ít hơn gạo tẻ 25kg.

 1. Sau khi mua nhà Chinh có tất cả số ki-lô-gam gạo là: kg.
 2. Trước khi mua nhà Chinh có số ki-lô-gam gạo nếp là: kg.
 3. Sau khi mua nhà Chinh có số ki-lô-gam gạo nếp là: kg.
 4. Sáng qua nhà Chinh có tất cả số ki-lô-gam gạo là: kg.


Câu 25 (TCBL2-10074)

Bạn Minh có 56 viên bi, bạn Hòa có 44 viên bi. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi ?


Câu 26 (TCBL2-10075)

? =


Câu 27 (TCBL2-10076)

Một chiếc đồng hồ đánh 1 tiếng chuông lúc 1 giờ, 2 tiếng chuông lúc 2 giờ, 3 tiếng chuông lúc 3 giờ,.. Đồng hồ cũng đánh một tiếng chuông cứ mỗi nửa giờ.

Vậy từ 1 giờ đến 4 giờ đồng hồ đánh số tiếng chuông là: tiếng.


Câu 28 (TCBL2-10077)

Cổng vào của một khu vườn treo 12 chiếc đèn lồng đỏ. Có một chiếc đèn lồng vàng sẽ được treo giữa hai chiếc đèn lồng đỏ.

Vậy có tất cả số đèn lồng vàng là: đèn.


Câu 29 (TCBL2-10078)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

10 + 30 + 40 + 20  =


Câu 30 (TCBL2-10079)

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Điền tiếp theo thứ tự vào dãy số sau 2 số  thích hợp:

; ; 50 ; 30 ; 10

SHARED HOSTING
70% OFF
$2.99/mo $0.90/mo
SHOP NOW
RESELLER HOSTING
25% OFF
$12.99/mo $9.74/mo
SHOP NOW